Opiniowanie Standardowych Specyfikacji Technicznych dotyczących Baterii akumulatorów kwasowo-ołowiowych stacjonarnych 220 V DC
Opis konsultacji

W związku z opracowaniem/aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.:

  • „Baterie akumulatorów kwasowo-ołowiowych stacjonarnych 220 V DC typu otwartego”,
  • „Baterie akumulatorów kwasowo-ołowiowych stacjonarnych 220 V DC typu zamkniętego z odgazowaniem przez zawór (VRLA)”,

zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Standardowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania techniczne, jakie powinny spełniać baterie akumulatorów 220 V DC instalowane w stacjach elektroenergetycznych NN i WN.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna.

Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2019 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

W przypadku zgłoszenia uwag wymajających szerszego uzgodnienia/wyjaśnienia, PSE S.A. przewiduje możliwość zorganizowania konsultacji technicznych (także w formie spotkania)  w celu ich omówienia.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 19.07.2019
  • 07.08.2019
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów