Opiniowanie Standardowych Specyfikacji Technicznych pn. „Sygnały przesyłane między Elektrownią a Stacją" oraz „Sygnały przesyłane między Farmą Wiatrową, Farmą Fotowoltaiczną, Magazynem Energii a PSE S.A.”
Wprowadzenie W związku z opracowaniem Standardowych Specyfikacji Technicznych pn. „Sygnały przesyłane między Elektrownią a Stacją" oraz „Sygnały przesyłane między Farmą Wiatrową, Farmą Fotowoltaiczną, Magazynem Energii a PSE S.A.”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Opis konsultacji

Standardowa specyfikacja techniczna „Sygnały przesyłane między elektrownią a stacją” zawiera wymagania techniczne PSE S.A. i elektrowni w zakresie przesyłu sygnałów między elektrownią i stacją dla potrzeb prowadzenia ruchu oraz zapewnienia bezpiecznej pracy bloków w elektrowni i stacji NN/WN.

Standardowa specyfikacja techniczna „Sygnały przesyłane między Farmą Wiatrową, Farmą Fotowoltaiczną, Magazynem Energii a PSE S.A.” zawiera wymagania techniczne PSE S.A. w zakresie przesyłu sygnałów między Farmą Wiatrową, Farmą Fotowoltaiczną, Magazynem Energii typu bateryjnego a PSE S.A. tj. systemami dyspozytorskimi i  stacją PSE S.A., dla potrzeb prowadzenia ruchu oraz zapewnienia bezpiecznej pracy.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna.

Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 15 lipca 2022 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

 

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 04.07.2022
  • 15.07.2022
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów