Opiniowanie Suplementu do Standardowej Specyfikacji Technicznej: Linia napowietrzna 400 kV, Załącznik 4, Przewód fazowy.
Wprowadzenie W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych Suplementu do Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Linia napowietrzna 400 kV Załącznik 4 Przewód fazowy” PSE-SF.Linia400kV.4/2022v1 zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Opis konsultacji

Suplement obejmuje doprecyzowanie wymagań zawartych w dotychczasowej Standardowej Specyfikacji Technicznej.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa Suplement wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 8 września 2023 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 18.08.2023
  • 08.09.2023
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów