Opiniowanie załączników do specyfikacji technicznej pn. "Standardowe rozwiązania w zakresie obwodów wtórnych stosowane w stacjach elektroenergetycznych NN i WN"
Wprowadzenie W związku z prowadzoną przez Departament Standardów Technicznych aktualizacją Specyfikacji Technicznych, zostały opracowane kolejne typowe projekty ideowe obwodów wtórnych, stanowiące załączniki do Specyfikacji Technicznej pn. „Standardowe rozwiązania w zakresie obwodów wtórnych stosowane w stacjach elektroenergetycznych NN i WN” (nr kodowy: PSE-ST.OW.NN.WN/2021).
Opis konsultacji

Załącznikami do tej Specyfikacji Technicznej są projekty pól dla układu rozdzielni 3S + SO NN:

 • Pole pomiaru napięcia oraz uziemników szynowych i SO sekcji A NN,
 • Pole linii przesyłowej NN,
 • Pole łącznika poprzecznego-obejściowego NN,
 • Pole linii FW NN,
 • Pole dławika NN,
 • Pole łącznika szyn poprzecznego NN,
 • Pole łącznika szyn obejściowego NN,
 • Pola przekładników napięciowych mocy NN,
 • Pole łącznika szyn podłużnego systemu 1 NN,
 • Pola łączników sekcjonujących systemy i szyny obejściowej NN,
 • Autotransformator NN/WN - strona GN w układzie 3S (2S) + SO, strona DN w układzie 3S (2S).

Powyższe załączniki będą sukcesywnie uzupełniane o kolejne typy pól i układy sieciowe.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany projekt Specyfikacji Technicznej.

Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 31 maja 2021 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
 • 18.05.2021
 • 31.05.2021
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów