Opiniowanie zewnętrzne typowych projektów ideowych obwodów wtórnych, stanowiących załączniki do Specyfikacji Technicznej pn. "Standardowe rozwiązania w zakresie obwodów wtórnych stosowane w stacjach elektroenergetycznych NN i WN"
Wprowadzenie W związku z prowadzoną przez Departament Standardów Technicznych aktualizacją Specyfikacji Technicznych, zostały opracowane kolejne typowe projekty ideowe obwodów wtórnych, stanowiące załączniki do Specyfikacji Technicznej pn. „Standardowe rozwiązania w zakresie obwodów wtórnych stosowane w stacjach elektroenergetycznych NN i WN” (nr kodowy: PSE-ST.OW.NN.WN/2020).
Opis konsultacji

Załącznikami do tej Specyfikacji Technicznej są projekty pól dla układu rozdzielni 3S (2S) WN:

  • Pole pomiaru napięcia WN,
  • Pole linii przesyłowej WN,
  • Pole łącznika poprzecznego WN,
  • Pole linii FW WN,
  • Pole łącznika szyn poprzeczno-podłużnego WN,
  • Pole łącznika sekcjonującego WN,
  • Autotransformator NN/WN - strona GN w układzie 2S, strona DN w układzie 3S (2S).

Powyższe załączniki będą sukcesywnie uzupełniane o kolejne typy pól i układy sieciowe.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji. W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany projekt Specyfikacji Technicznej.

Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 14 października 2020 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 01.10.2020
  • 14.10.2020
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów