Publiczne konsultacje opracowanej przez wszystkich OSP propozycji ram wdrażania europejskiej platformy dla procesu kompensowania niezbilansowań (GLEB)
Wprowadzenie Proposal for the implementation framework for a European platform for the imbalance netting process (GLEB)
Opis konsultacji

Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) rozpoczęli konsultacje publiczne propozycji dotyczącej ram wdrażania europejskiej platformy dla procesu kompensowania niezbilansowań, zgodnie z art. 22 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 2 oraz art. 5 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (GLEB).


Propozycja w imieniu wszystkich OSP w ramach wdrażania europejskiej platformy dla procesu kompensowania niezbilansowań musi być go skonsultowana z zainteresowanymi stronami w rozumieniu art. 10 GLEB.
W celu spełnienia tego wymogu GLEB oraz w celu uzyskania informacji na temat tej funkcjonalności przyszłego europejskiego rynku bilansowania energii elektrycznej od zainteresowanych stron i uczestników rynku, ENTSO-E i OSP rozpoczęli otwarte konsultacje on-line.


Termin konsultacji:
15.01.2018r. - 15.02.2018r.


Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne informacje są dostępne pod linkiem na stronie ENTSO-E:
https://consultations.entsoe.eu/markets/implementation-framework-imbalance-netting-process/consult_view/

Harmonogram konsultacji
  • 15.01.2018
  • 15.03.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów