Warsztaty na temat wdrożenia wytycznych dotyczących bilansowania
Opis konsultacji

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (EBGL), zobowiązuje europejskich operatorów systemów przesyłowych (OSP) do opracowania propozycji dotyczących:

  • ram wdrażania dla europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych, zgodnie z art. 19 EBGL,
  • ram wdrażania dla europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw odbudowy częstotliwości z aktywacją nieautomatyczną, zgodnie z art. 20 EBGL,
  • ram wdrażania dla europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw odbudowy częstotliwości z aktywacją automatyczną, zgodnie z art. 21 EBGL,
  • ram wdrażania dla europejskiej platformy procesu kompensowania niezbilansowań, zgodnie z art. 22 EBGL,
  • metody klasyfikowania na potrzeby określania celu aktywacji ofert dotyczących energii bilansującej, zgodnie z art. 29(3) EBGL,
  • metody określania cen energii bilansującej wynikającej z aktywacji ofert dotyczących energii bilansującej dla procesu odbudowy częstotliwości i procesu zastępowania rezerw, zgodnie z art. 30 EBGL,
  • wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku planowej wymiany energii w wyniku co najmniej jednego z następujących procesów: procesu zastępowania rezerw, procesu odbudowy częstotliwości z aktywacją nieautomatyczną, procesu odbudowy częstotliwości z aktywacją automatyczną, procesu kompensowania niezbilansowań, zgodnie z art. 50(1) EBGL,
  • dalszego sprecyzowania i zharmonizowania zasad rozliczania niezbilansowania, zgodnie z art. 52(2) EBGL.

W celu zebrania opinii interesariuszy na temat powyższych propozycji, zespoły powołane do realizacji projektów wdrożeniowych tych propozycji wraz z OSP zrzeszonymi w ramach ENTSO-E organizują warsztaty, które odbędą się w dniach 20 i 21 czerwca 2018 r. w Brukseli w siedzibie ENTSO-E. W ramach warsztatów zostanie zaprezentowany najbardziej aktualny stan prac nad poszczególnymi propozycjami.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach są proszone o zarejestrowanie się do dnia 15 czerwca 2018 r. przez stronę ENTSO-E: https://www.entsoe.eu/events/2018/06/20/workshop-on-balancing/ 

Ewentualne pytania dotyczące warsztatów prosimy kierować do p. Gonzalo Morollón Castro (gonzalo.morollon@entsoe.eu).

Informacje o warsztatach dostępne są również na stronie ENTSO-E pod linkiem:

https://www.entsoe.eu/events/2018/06/20/workshop-on-balancing/

Harmonogram konsultacji
  • 20.06.2018
  • 21.06.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów