Konsultacje projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030
Wprowadzenie PSE S.A., pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, poddają pod konsultacje zainteresowanych stron projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030 (dalej: PRSP).
Opis konsultacji

Zainteresowane strony, biorące udział w konsultacjach, zostały wymienione w pkt 3.1.5. w rozdziale 3 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) w części Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Projekt dokumentu, o którym mowa powyżej, w dniu 9 grudnia 2019 r. został zamieszczony wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej OSP (www.pse.pl), w zakładce „Dokumenty”. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 16 ust. 15 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, informuje, iż:

 • nieprzekraczalny termin na składanie uwag został wyznaczony do dnia 30 grudnia 2019 r.
 • uwagi i wnioski należy przekazać:
  • na adres poczty elektronicznej: konsultacje-PRSP@pse.pl lub
  • w formie pisemnej, osobiście, w Departamencie Rozwoju Systemu w siedzibie PSE S.A., przy ul. Warszawskiej 165 w Konstancinie-Jeziornie lub
  • listownie, na adres: PSE S.A., Departament Rozwoju Systemu, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
 • w zależności od wybranej formy komunikacji w tytule wiadomości lub na kopercie należy dopisać: „Konsultacje projektu PRSP”.

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu PRSP na formularzu zgłoszeniowym uwag i wniosków dołączonym do niniejszego komunikatu i dostępnym na stronie internetowej OSP w zakładce „Dokumenty”.

Dane kontaktowe konsultacje-PRSP@pse.pl
Harmonogram konsultacji
 • 09.12.2019
 • 30.12.2019
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów