Konsultacje propozycji metody dokonywania ocen wystarczalności w perspektywie krótkoterminowej i sezonowej (SSAA)
Wprowadzenie Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/941 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylające dyrektywę 2005/89/WE (dalej: RPR), ENTSO-E zobowiązane jest opracować propozycję metody dokonywania ocen wystarczalności w perspektywie krótkoterminowej i sezonowej (dalej: SSAA)
Opis konsultacji

SSAA to propozycja metodyki dokonywania oceny wystarczalności w prognozowanej perspektywie krótkoterminowej, czyli dla horyzontu tygodniowego począwszy przynajmniej od dnia następnego i sezonowej dla sezonu zimowego i letniego. Metoda ta obejmuje co najmniej następujące aspekty:
a) niepewność parametrów wejściowych, takich jak prawdopodobieństwo wystąpienia przerwy w zdolności przesyłowej, prawdopodobieństwo nieplanowanego wyłączenia w elektrowniach, trudne warunki pogodowe, zmienność zapotrzebowania, w szczególności zapotrzebowanie szczytowe w związane z warunkami pogodowymi, a także zmienność produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
b) prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu elektroenergetycznego;
c) prawdopodobieństwo wystąpienia jednoczesnego kryzysu elektroenergetycznego

 

W SSAA zastosowane jest podejście probabilistyczne (tj. wieloscenariuszowe), oraz uwzględniony jest kontekst krajowy, regionalny i unijny, w tym poziom zdolności przesyłowych między państwami członkowskimi oraz, w miarę możliwości, z państwami trzecimi w obszarach synchronicznych Unii. Metoda uwzględnia specyfikę sektora energetycznego każdego państwa członkowskiego, w tym szczególne warunki pogodowe i okoliczności zewnętrzne.

 

PSE S.A. informują, że OSP zrzeszeni w ramach ENTSO-E opracowali propozycję metody SSAA, która obejmuje m.in. następujące niepewności:
a. prawdopodobieństwo wyłączenia elementu przesyłowego;
b. prawdopodobieństwo nieplanowanego wyłączenia elektrowni;
c. zmienność popytu;
d. zmienność produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
e. warunki pogodowe.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 RPR, ENTSO-E jest zobowiązane do przeprowadzenia konsultacji społecznych. Uwzględniając powyższe, ENTSO-E organizuje konsultacje społeczne dotyczące propozycji, które mają na celu spełnienie obowiązków nałożonych na ENTSO-E przez RPR oraz uzyskanie opinii zainteresowanych stron i uczestników rynku w zakresie opracowywanej propozycji. PSE S.A. niniejszym zachęcają krajowych uczestników rynku do zapoznania się z propozycją oraz do wzięcia udziału w prowadzonym procesie konsultacji z wykorzystaniem przewidzianych narzędzi (informacja poniżej).
https://consultations.entsoe.eu/system-development/risk-preparedness-short-term-and-seasonal-adequacy/

 

PSE S.A. informują ponadto o możliwości udziału w organizowanym przez ENTSO-E w ramach procesu konsultacji webinarze, podczas którego zostanie zaprezentowana i omówiona przedmiotowa metoda. Webinar odbędzie się w dniu 5 września 2019, w godzinach od 10:00 do 12:00. Szczegóły dotyczące webinaru będą zamieszczone na stronie www:
https://register.gotowebinar.com/register/8961855794792823052

 

Początek konsultacji: 08.07.2019 r.
Zakończenie konsultacji: 08.10.2019 r.

Harmonogram konsultacji
  • 15.07.2019
  • 08.10.2019
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów