Konsultacje publiczne TCM dot.: FRR (art. 157 SO GL) oraz FRCE (art. 152 SO GL)
Wprowadzenie Konsultacje publiczne TCM: "Zasady określania wielkości FRR" (art. 157 ust. 1 SO GL) oraz "Identyfikacja środków mających na celu ograniczenie FRCE oraz koordynacja działań zmierzających do zmniejszenia FRCE" (art. 152 ust. 14 i 16 SO GL)
Opis konsultacji

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: OSP), są zobowiązane, na podstawie art. 119 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej: SO GL) do opracowania propozycji w ramach bloku regulacyjnego mocy i częstotliwości (tzw. blok LFC, zgodnie z definicją określoną w SO GL) zawierające:

 1. zasady określania wielkości rezerwy odbudowy częstotliwości (dalej: FRR),
 2. skoordynowane działania zmierzających do zmniejszania uchybu regulacyjnego odbudowy częstotliwości (dalej: FRCE)
 3. środki mające na celu ograniczenie FRCE

Wyżej wymienione wytyczne zostały zawarte w opracowanych przez OSP dokumentach:

 1. Zasady określania wielkości FRR”, obejmujące wytyczne wskazane w pkt 1. oraz
 2. „Identyfikacja środków mających na celu ograniczenie FRCE oraz koordynacja działań zmierzających do zmniejszenia FRCE”, obejmujące wytyczne wskazane w pkt 2 i 3.

Powyższe dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej OSP
wraz z niniejszym komunikatem.

Opublikowany dokument „Zasady określania wielkości FRR” zawiera zasady, na podstawie których zgodnie z art. 157 ust. 1 SO GL określana jest wymagana wielkość rezerwy mocy FRR, w tym w szczególności określa:

 • tryb i warunki określania wielkości FRR,
 • wielkości wejściowe do metodyki,
 • szczegółową metodykę wyznaczania wielkości FRR,
 • sposób i zasady informowania uczestników rynków energii o wymaganej wielkości FRR,
 • zasady i tryb dokonywania zmian.

Opublikowany dokument „Identyfikacja środków mających na celu ograniczenie FRCE oraz koordynacja działań zmierzających do zmniejszenia FRCE” zawiera identyfikację, na podstawie art. 152 ust.16 SO GL, środków mających na celu ograniczenie FRCE za pomocą zmian wytwarzania mocy czynnej lub jej poboru, odpowiednio przez moduły wytwarzania energii elektrycznej lub jednostki odbiorcze oraz ramowo określa procedurę postępowania w celu skoordynowania działań, zgodnie z art. 152 ust. 14 lit. b) SO GL, zmierzających do zmniejszenia FRCE.

OSP wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11. SO GL, zapewniają publiczny dostęp do opracowanego dokumentu „Zasady określania wielkości FRR” oraz Identyfikacja środków mających na celu ograniczenie FRCE oraz koordynacja działań zmierzających do zmniejszenia FRCE”  oraz informuje o:

 • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do 15 listopada 2021 r.;
 • adresie poczty elektronicznej –  kodeksy.operacyjne@pse.pl, na który należy przekazywać uwagi.

Prosimy o zgłaszanie uwag w wersji edytowalnej na Formularzu zgłoszeniowym uwag do dwóch dokumentów „Formularz_elektroniczny_FRR_FRCE.xlsx”, dołączonych do niniejszego komunikatu.

Dane kontaktowe kodeksy.operacyjne@pse.pl
Harmonogram konsultacji
 • 14.10.2021
 • 15.11.2021
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów