Konsultacje społeczne propozycji dotyczącej wykazu produktów standardowych mocy bilansującej w odniesieniu do rezerw odbudowy częstotliwości i rezerw zastępczych
Wprowadzenie Zgodnie z art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: EB GL), wszyscy operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) są zobowiązani opracować propozycję dotyczącą wykazu produktów standardowych mocy bilansującej w odniesieniu do rezerw odbudowy częstotliwości i rezerw zastępczych.
Opis konsultacji

PSE S.A. informują, że wszyscy OSP opracowali przedmiotową propozycję, która obejmuje:
• cechy standardowych produktów mocy bilansującej,
• ogólne zasady dla ofert dotyczących standardowych produktów mocy bilansującej,
• termin wdrożenia.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 EB GL, OSP są zobowiązani do przeprowadzenia konsultacji społecznych. Uwzględniając powyższe, OSP organizują konsultacje społeczne dotyczące propozycji, które mają na celu spełnienie obowiązków nałożonych na OSP przez EB GL oraz uzyskanie opinii zainteresowanych stron i uczestników rynku w zakresie opracowywanej propozycji.

PSE S.A. niniejszym zachęcają krajowych uczestników rynku do zapoznania się z propozycją oraz do wzięcia udziału w prowadzonym procesie konsultacji z wykorzystaniem przewidzianych narzędzi (informacja poniżej).

https://consultations.entsoe.eu/markets/ebgl_art25_spbc/

Termin konsultacji:
15.05.2019 r. – 31.07.2019 r.

Harmonogram konsultacji
  • 24.05.2019
  • 31.07.2019
Warsztaty w ramach tej konsultacji