Konsultacje ws. propozycji warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy opracowanych na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Kodeks NC ER).
Opis konsultacji

Zgodnie z art. 4 ust. 4 Kodeksu NC ER, warunki działania w charakterze dostawcy usług w zakresie obrony oraz w charakterze dostawcy usług w zakresie odbudowy ustanawia się w krajowych ramach prawnych lub na podstawie umowy. Jeżeli warunki te są ustanawiane na podstawie umowy, każdy OSP opracowuje warunki oraz stosowne wnioski i przedkłada je do zatwierdzenia do właściwego organu regulacyjnego w terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. (art. 4 ust. 2 pkt. a) i b) NC ER).

We wnioskach dotyczących właściwych warunków, określa się co najmniej:

  • cechy charakterystyczne usługi, która ma być świadczona;
  • możliwość i warunki agregacji; oraz
  • w odniesieniu do dostawców usług w zakresie odbudowy – docelowy rozkład geograficzny źródeł zasilania posiadających zdolności do rozruchu autonomicznego i do pracy wyspowej.

PSE S.A. informują, że opracowały propozycję warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy, do których opracowania operatorzy systemów przesyłowych (OSP) są zobowiązani na podstawie art.4 Kodeksu NC ER: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2196&from=PL

Propozycja warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy dostępna jest pod adresem: https://www.pse.pl/-/rozpoczecie-konsultacji-ustanawiajace-kodeks-nc-er

 

PSE S.A. wyjaśniają, że dla zapewnienia bezpiecznej pracy KSE we wszystkich stanach jego pracy (w tym w stanie zagrożenia określonym w art. 18 ust 3 Rozporządzenia Komisji UE 2017/1485), OSP wykorzystuje zdolności techniczne użytkowników systemu określone w IRiESP i innych przepisach krajowych. W związku z powyższym, zgodnie z art. 4 ust. 4 Rozporządzenia 2017/2196, nie ma obowiązku opracowania i przedłożenia do Prezesa URE w celu zatwierdzenia warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie obrony.

W związku z tym PSE S.A. niniejszym zapraszają do zgłaszania uwag do przedstawionej propozycji warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy.

Jednocześnie PSE S.A. zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym, podczas którego opracowana przez PSE S.A. propozycja zostanie zaprezentowana.

Spotkanie odbędzie się 18 października 2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, w Auli im. Stefanii Kasprzyk (wejście główne budynku). Udział w spotkaniu prosimy zgłaszać do dnia 15 października 2018 r. na adres mailowy: kodeksy.operacyjne@pse.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, organizację którą Państwo reprezentują oraz nr rejestracyjny i markę auta jeśli zamierzają Państwo przyjechać autem na spotkanie.

Uwagi do propozycji warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej pod adresem.Wypełniony formularz należy przesłać na adres email: kodeksy.operacyjne@pse.pl w terminie do 30 października 2018 r.

W przypadku pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt z Panem Pawłem Barnasiem, nr tel.: (22) 242-15-76, adres e-mail: pawel.barnas@pse.pl

Dane kontaktowe kodeksy.operacyjne@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 01.10.2018
  • 30.10.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów