Konsultacje wymogów wynikających z NC HVDC
Wprowadzenie W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości, spełnienia wymogu konsultacji z właściwymi OSD (i uwzględnienia potencjalnych skutków dla ich systemów), PSE S.A. zaplanowały cykl spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających OSD oraz innych, potencjalnie zainteresowanych uczestników rynku energii. Celem spotkań jest przedstawienie opracowanej przez PSE S.A. propozycji wymogów dla systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz pozyskania opinii interesariuszy w celu wypracowania wymogów ogólnego stosowania, które zgodnie z zasadami Kodeksu Sieci HVDC zostaną przedłożone do akceptacji przez Prezesa URE.
Opis konsultacji

PSE S.A. informują, że opracowały wstępną propozycję wymogów dla systemów wysokiego napięcia prądu stałego, do których opracowania operatorzy systemów przesyłowych (OSP) i dystrybucyjnych są zobowiązani na podstawie art. 5 NC HVDC: eur-lex.europa.eu. Propozycja wymogów dostępna jest pod adresem.

Jednocześnie PSE S.A. zapraszają przedstawicieli OSD do wzięcia udziału w procesie konsultacji oraz inne podmioty sektora energetycznego do opiniowania wstępnej propozycji wymogów dla systemów wysokiego napięcia prądu stałego. Szczegółowe informacje nt. wstępnej propozycji wymogów wynikających z Kodeksu Sieci HVDC oraz procesu ich konsultacji z OSD i opiniowania znajdują się w Dokumencie wyjaśniającym, dostępnym pod adresem
Harmonogram planowanych spotkań:

Spotkania z przedstawicielami sektora energetycznego

1) Spotkanie ogólne – przedstawienie i omówienie wymogów dla systemów HVDC i modułów parku energii przyłączonych za pomocą systemów HVDC

  • Termin spotkania: 10 kwietnia 2018
  • Uczestnicy: PSEW*, PTMEW, PIGEOR, PTPiREE i OSDnEE oraz spółki posiadające zawarte umowy o przyłączenie z potencjalnym wykorzystaniem połączeń prądu stałego
  • Agenda spotkania


2) Spotkanie podsumowujące dotyczące wymogów ogólnych
  • Termin spotkania: 30 maja 2018
  • Uczestnicy: PSEW, PTMEW, PIGEOR, PTPiREE i OSDnEE oraz spółki posiadające zawarte umowy o przyłączenie z potencjalnym wykorzystaniem połączeń prądu stałego


Spotkania konsultacyjne z OSD

Spotkania dotyczące wymogów, które mają zostać opracowane przez OSP w koordynacji z OSD lub przez OSD.
  • Termin spotkania: 4 kwietnia 2018 oraz 11 maja 2018
  • Uczestnicy: PTPiREE oraz OSDnEE
  • Agenda spotkaniaWskazane spotkania mają charakter otwarty i przedstawione powyżej przyporządkowanie  do nich organizacji nie ogranicza udziału innych stowarzyszeń niż zaproponowane w harmonogramie. Lista organizacji biorących w nich udział, została zaproponowana przez PSE w celu zwiększenia efektywności spotkań ze względu na przedmiot ich działalności, który istotnie wiąże się z przedmiotowymi wymogami. Chęć udziału w wybranych spotkaniach przewidzianych dla przedstawicieli sektora energetycznego należy zgłosić najpóźniej 4 dni przed ich terminem, poprzez formularz rejestracyjny dostępny, pod adresem: http://konsultacje.pse-online.pl/hvdc/

Uwagi do wstępnej propozycji wymogów wynikających z Kodeksu Sieci HVDC, należy przesyłać poprzez formularz (plik xlsx) na adres email: kodeksy.przylaczeniowe@pse.pl do 10 maja 2018 r.

 

*Rozwinięcie skrótów:

•PTPiREE: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej;

•OSDnEE: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów niezależnych Energii Elektrycznej;

•PSEW: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej;

•PIGEOR: Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej;

•PTMEW: Polskie Towarzystwo Morskich Elektrowni Wiatrowych.

Dane kontaktowe Robert Kielak
robert.kielak@pse.pl
Telefon: 222422293
Harmonogram konsultacji
  • 27.03.2018
  • 10.05.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów