Opiniowanie ogólnych wytycznych „Usytuowanie instalacji paneli fotowoltaicznych w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych NN”
Wprowadzenie W związku z opracowaniem ogólnych wytycznych pn.: „Usytuowanie instalacji paneli fotowoltaicznych w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych NN” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
Opis konsultacji

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany projekt Ogólnych wytycznych wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 9 października 2020 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Pliki powiązane
Pliki Rozmiar
Oswiadczenie_o_poufnosci_25092020.docx 75 kB
Harmonogram konsultacji
  • 25.09.2020
  • 09.10.2020
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów