Opiniowanie Specyfikacji Technicznej, pt.: „Uziemienia linii napowietrznych”
Wprowadzenie W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych projektu aktualizacji Standardowych Specyfikacji Technicznych pt.:
Opis konsultacji

 

 1. "Linia napowietrzna 400 kV Uziemienia”
 2. „Uziemienia dla istniejących linii NN”

zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.

Specyfikacja techniczna została opracowana w wyniku weryfikacji dotychczasowych ww. specyfikacji technicznych. Wprowadzono następujące zmiany:

 1. Dokonano połączenia istniejących specyfikacji technicznych w jeden dokument pt. „Uziemienia dla linii napowietrznych”.
 2. Zaktualizowano zakres stosowania specyfikacji technicznej.
 3. Zaktualizowano głębokość ułożenia uziomów poziomych względem powierzchni gruntu.
 4. Doprecyzowano opis dotyczący wykonania połączeń pomiędzy elementami układu uziemiającego.
 5. Doprecyzowano opis dotyczący przewodów uziemiających i ich zabezpieczenie przed wpływem środowiska.
 6. Doprecyzowano zapisy dotyczące materiałów do budowy uziemień dla linii nowobudowanych i istniejących.
 7. Dodano wymagania dotyczące badań elementów uziemień oraz zapisy zapewnienia jakości dostarczanych materiałów.
 8. Zaktualizowano rysunki poglądowe układów uziemiających.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji. W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany projekt Standardowej Specyfikacji Technicznej wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2019 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Harmonogram konsultacji
 • 13.08.2019
 • 30.08.2019
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów