Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Funkcjonalnej „Standard budowy Stałych Urządzeń Gaśniczych Wodnych (SUGW) auto/transformatorów sieciowych, dławików kompensacyjnych i przesuwników fazowych”
Wprowadzenie W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Funkcjonalnej pn.: „Standard budowy Stałych Urządzeń Gaśniczych Wodnych (SUGW) auto/transformatorów sieciowych, dławików kompensacyjnych i przesuwników fazowych”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Opis konsultacji

Standardowa Specyfikacja Funkcjonalna określa wymagania i zalecenia dotyczące projektowania, instalowania i konserwacji Stałych Urządzeń Gaśniczych Wodnych (SUGW) - instalacji zraszaczowych służących do gaszenia we wczesnym stadium pożaru auto/transformatorów sieciowych, dławików kompensacyjnych oraz przesuwników fazowych.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Funkcjonalna, wraz z kartą uwag. Uzupełnioną kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 22.07.2020r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 06.07.2020
  • 22.07.2020
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów