Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej „Ceramiczne długopniowe izolatory wiszące do sieci 220kV i 400kV”
Wprowadzenie W związku z opracowaniem Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Ceramiczne długopniowe izolatory wiszące do sieci 220kV i 400kV” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
Opis konsultacji

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany projekt Standardowej Specyfikacji Technicznej wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 2 listopada 2021 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 18.10.2021
  • 02.11.2021
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów