Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej Linia kablowa 110 kV wraz z załącznikiem Kable elektroenergetyczne i osprzęt kablowy 110 kV
Wprowadzenie W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Linia kablowa 110 kV” wraz załącznikiem „Kable elektroenergetyczne i osprzęt kablowy 110 kV”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Opis konsultacji

Standardowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania techniczne i funkcjonalne, dotyczące nowobudowanych linii kablowych na napięcie 110 kV pracujących jako: połączenie dwóch stacji elektroenergetycznych, wstawka kablowa w linii napowietrznej, połączenie pomiędzy linią napowietrzną a rozdzielnią, połączenie rozdzielni z transformatorem.

Integralną częścią przedmiotowej specyfikacji jest specyfikacja „Linie kablowe 110 kV Załącznik 1 Kable elektroenergetyczne i osprzęt kablowy 110 kV”, zawierająca wymagania techniczne dotyczące kabli i podstawowego osprzętu kablowego (głowic i muf).

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna, wraz z kartą uwag oraz kwestionariuszem pytań. Uzupełnioną kartę uwag i odpowiedzi na kwestionariusz pytań prosimy przesłać najpóźniej do dnia 25 września 2020 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 07.09.2020
  • 25.09.2020
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów