Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Zasady ochrony od przepięć i koordynacja izolacji linii i stacji elektroenergetycznych PSE S.A.”
Wprowadzenie W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Zasady ochrony od przepięć i koordynacja izolacji linii i stacji elektroenergetycznych PSE S.A.”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Opis konsultacji

Standardowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania dotyczące wyboru sposobu uziemienia punktu neutralnego sieci, doboru i instalowania oraz rozmieszczenia ograniczników przepięć z tlenków metali oraz innych środków i urządzeń przeznaczonych do ograniczania przepięć, a także wybór znormalizowanych poziomów izolacji chronionych urządzeń.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z kartą uwag. Uzupełnioną kartę uwag i odpowiedzi na kwestionariusz pytań prosimy przesłać najpóźniej do dnia 27 października 2020 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 12.10.2020
  • 27.10.2020
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów