Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Linia napowietrzna 400 kV, Załącznik 4, Przewód fazowy” PSE-SF.Linia400kV.4/2022v1.
Opis konsultacji

W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Linia napowietrzna 400 kV, Załącznik 4, Przewód fazowy”  PSE-SF.Linia400kV.4/2022v1 zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Standardowa Specyfikacja Techniczna zawiera podstawowe wymagania techniczne dla przewodu fazowego, który ma być stosowny w nowobudowanych elektroenergetycznych liniach napowietrznych 400 kV, przewidzianych do pracy
w krajowym systemie elektroenergetycznym własności PSE S.A.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z kartą uwag. Uzupełnioną kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 23 listopada 2022 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacyjnym PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 09.11.2022
  • 23.11.2022
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów