Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej „Standard budowy Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych”
Wprowadzenie W związku z prowadzoną przez Departament Standardów Technicznych aktualizacją Specyfikacji Technicznych, został opracowany dokument pn. „Standard budowy Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych” (nr kodowy: PSE-ST.SSIN.PL/2020v1). Przedmiotowa Specyfikacja została przygotowana na podstawie dotychczas obowiązującej specyfikacji pn.: „Standard budowy Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych” (nr kodowy: PSE-ST.SSIN.PL/2020v1).
Opis konsultacji

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany projekt Specyfikacji Technicznej.

Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 23 listopada 2020 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.
Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 09.11.2020
  • 23.11.2020
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów