Oznakowanie napowietrznych linii NN
Wprowadzenie Opiniowanie Specyfikacji Technicznej, pt.: „Oznakowanie napowietrznych linii NN”
Opis konsultacji

W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych projektu aktualizacji Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Oznakowanie napowietrznych linii NN”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Standardowa Specyfikacja Techniczna pt. „Oznakowanie napowietrznych linii NN” została opracowana w wyniku weryfikacji dotychczasowej Standardowej Specyfikacji Technicznej.

W stosunku do dotychczasowej Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Oznakowanie linii” wprowadzono następujące zasadnicze zmiany:

  1. Dokonano zmiany materiału, z którego wykonane będą tablice oznakowania
  2. Uszczegółowiono sposób wykonania oznakowania napowietrznych linii NN.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany projekt Standardowej Specyfikacji Technicznej wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 10 czerwca 2019 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 27.05.2019
  • 10.06.2019
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów