Publiczne konsultacje propozycji wspólnej metody koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych w Hansa CCR
Wprowadzenie PSE S.A. oraz pozostali Operatorzy Hansa CCR rozpoczynają konsultacje publiczne propozycji wspólnej metody koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa zgodnie z art. 35 Rozporządzenia CACM. Konsultacje odbędą się za pomocą platformy ENTSO-E i potrwają do 28 stycznia 2018r.
Opis konsultacji

W terminie 16 miesięcy od zatwierdzenia przez organy regulacyjne regionów wyznaczania zdolności przesyłowych, o których mowa w art. 15 Rozporządzenia CACM, wszyscy OSP w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych opracowują wniosek w sprawie wspólnej metody koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych. Wniosek podlega konsultacjom zgodnie z art. 12 Rozporządzenia CACM.

Metoda koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych obejmuje działania o znaczeniu transgranicznym i umożliwia wszystkim OSP w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych efektywne zmniejszenie ograniczeń fizycznych bez względu na to, czy wywołujące je czynniki wykraczają głównie poza ich obszar regulacyjny, czy nie. W metodzie koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych należy uwzględnić fakt, że jej stosowanie może wywierać znaczny wpływ na przepływy poza obszarem regulacyjnym OSP.

Każdy OSP może redysponować wszystkie dostępne jednostki wytwórcze i jednostki dystrybucyjne zgodnie z odpowiednimi mechanizmami i ustaleniami mającymi zastosowanie do jego obszaru regulacyjnego, z uwzględnieniem połączeń wzajemnych.

Termin konsultacji:
20.12.2017r. - 28.01.2018r.

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie inne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E:
https://consultations.entsoe.eu/markets/coordinated-redispatching-and-countertrading-metho/consult_view/

Harmonogram konsultacji
  • 21.12.2017
  • 28.01.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów