Spotkanie informacyjne dotyczące funkcjonowania Portalu Partnera Biznesowego
Wprowadzenie PSE S.A. zapraszają OSDp, podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D oraz pozostałych SGU zainteresowanych wymianą danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE do udziału w spotkaniu, podczas którego zostaną przedstawione podstawowe informacje oraz wymagania, jakie powinni spełniać partnerzy biznesowi OSP zobowiązani do przekazywania danych do OSP dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE za pośrednictwem PPB oraz PWDP.
Opis konsultacji

Zgodnie z art. 40 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Wytyczne SO GL) PSE S.A. jako OSP są zobowiązane do określenia w porozumieniu z OSD i SGU możliwości stosowania i zakresu wymiany danych na podstawie następujących kategorii:

  • dane strukturalne, zgodnie z art. 48 Wytycznych SO GL;
  • dane dotyczące grafików i prognoz, zgodnie z art. 49 Wytycznych SO GL;
  • dane czasu rzeczywistego, zgodnie z art. 44, 47 i 50 Wytycznych SO GL;
  • przepisy, zgodnie z art. 51, 52 i 53 Wytycznych SO GL.

W związku z powyższym, PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i uzgodnień z zainteresowanymi OSD i SGU ustaliły i we wrześniu 2018 r. przekazały do zatwierdzenia Prezesowi URE dokument „Propozycja zakresu wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”, który został zatwierdzony decyzją Prezesa URE z 15 marca 2019 r.

Dokument ten odzwierciedlał potrzeby związane z pozyskiwaniem danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego odpowiadające ówczesnym i obecnym zasadom planowania i prowadzenia ruchu KSE.

Planowane od 1 stycznia 2021 r. dostosowanie zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego (RB) do nowych regulacji i wymagań wynikających z:

  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r.;
  • rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (EB GL);
  • zobowiązania Polski z procesu notyfikacji przez Komisję Europejską wdrożenia rynku mocy, zawartego w pkt 16 decyzji SA.46100 z dnia 7 lutego 2018 r.;

w zakresie, w jakim ich wdrożenie zostało zaplanowane w ramach pierwszego etapu wdrażania zmian na RB (określonego w Polskim Planie Wdrażania, przyjętym 14 maja 2020 r. przez Komitet do Spraw Europejskich i opublikowanym przez Ministerstwo Klimatu 20 maja 2020 r.) oraz wejście w życie rozwiązań Rynku Mocy wymusiły konieczność aktualizacji dokumentu „Propozycja zakresu wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”, w tym zakresu i zasad przekazywania danych planistycznych dotyczących dyspozycyjności i planów generacji mocy czynnej poszczególnych modułów wytwarzania energii.

W tym celu OSP opracował nowy dokument „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE”, który po przeprowadzonym procesie konsultacji i uzgodnień z zainteresowanymi OSD i SGU został przekazany do zatwierdzenia Prezesowi URE.

Wymiana danych, w zakresie zdefiniowanym w ww. dokumencie, będzie się odbywała za pomocą wdrażanego etapowo, dedykowanego systemu informatycznego OSP, składającego się z Portalu Wymiany Danych Strukturalnych (PWDS) i Portalu Wymiany Danych Planistycznych (PWDP). Korzystanie z ww. portali będzie wymagać od podmiotów uczestniczących w wymianie danych z OSP zarejestrowania się jako partner biznesowy OSP w Portalu Partnera Biznesowego (PPB) i uzyskania identyfikatora partnera biznesowego.

W celu umożliwienia planowanego wdrożenia od 1 stycznia 2021 r. wymiany danych planistycznych z wykorzystaniem portalu PWDP, OSP, wykonując obowiązek wynikający z art. 40 ust. 7 Wytycznych SO GL, opracował Kartę aktualizacji nr CK/12/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci wprowadzającą do IRiESP procedury przekazywania danych planistycznych oraz opublikował na swojej stronie internetowej standardy wymiany danych w ramach ww. systemu, w tym specyfikację techniczną dokumentów elektronicznych.

Zgodnie z ww. dokumentami definiującymi zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE, poszczególni OSD przyłączeni do sieci przesyłowej (OSDp) oraz podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D są zobowiązani przekazywać do OSP odpowiednio dane dotyczące prognozowanych mocy dyspozycyjnych i planowanej generacji mocy czynnej modułów wytwarzania energii typu C i B przyłączonych do sieci OSDp, OSDn i innych podmiotów powiązanych z siecią OSDp oraz dane dotyczące prognozowanych mocy dyspozycyjnych i planowanej generacji mocy czynnej modułów wytwarzania energii typu D.

PSE S.A. informują, że w drugiej połowie grudnia br. na stronie internetowej OSP zostanie uruchomiona dedykowana aplikacja, tj. PPB, która z wykorzystaniem bezpiecznego modułu uwierzytelniającego będzie udostępniać reprezentantom podmiotów zewnętrznych, tj. partnerom biznesowym OSP, interfejs użytkownika aplikacji wskazanej do wymiany danych w określonym obszarze biznesowym OSP, tj. PWDP.

Mając na uwadze uruchomienie przez OSP ww. aplikacji, PSE S.A. zapraszają OSDp, podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D oraz pozostałych SGU zainteresowanych wymianą danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE do udziału w spotkaniu, podczas którego zostaną przedstawione podstawowe informacje oraz wymagania, jakie powinni spełniać partnerzy biznesowi OSP zobowiązani do przekazywania danych do OSP dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE za pośrednictwem PPB oraz PWDP.

Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym 17 listopada 2020 r., w godzinach od 11:00 do 12:30. Zainteresowanych udziałem w spotkaniu informacyjnym prosimy o zapisy za pośrednictwem dedykowanego formularza rejestracyjnego. Narzędzie wykorzystywane do wideokonferencji posiada limit 500 użytkowników. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

Nagranie ze spotkania zostanie udostępnione po spotkaniu na kanale PSE S.A. w serwisie YouTube.

REJESTRACJA

Rejestracja na spotkanie informacyjne odbywa się poprzez formularz rejestracyjny. W ciągu kilku godzin od rejestracji powinni Państwo otrzymać automatyczną wiadomość z adresu Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. <no-reply@clickmeeting.com> z linkiem do wydarzenia. Jeśli nie otrzymali Państwo wiadomości należy sprawdzić skrzynkę spam, a w przypadku braku otrzymania wiadomości skontaktować się z organizatorami spotkania (pse@pse.pl).

JAK DOŁĄCZYĆ DO SPOTKANIA

Zaproszenie wraz z instrukcją dołączenia do spotkania otrzymają Państwo automatycznie poprzez e-mail po dokonaniu rejestracji. Aby dołączyć do spotkania należy w dniu spotkania informacyjnego kliknąć w przycisk „dołącz” lub wkleić adres pokoju webinarowego w okno swojej przeglądarki. Zostaną Państwo automatycznie przekierowani na stronę wydarzenia. Po wpisaniu swojego imienia dołączą Państwo do spotkania. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zgodnie z zaleceniami dostawcy, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek: Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge (w kolejności od najbardziej polecanej).

Dane kontaktowe pse@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 10.11.2020
  • 17.11.2020