Inwestycje infrastrukturalne

Kluczowym i najważniejszym zadaniem Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Operatora Systemu Przesyłowego, jest zapewnienie odbiorcom w całej Polsce bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej – zarówno obecnie, jak również w nadchodzących latach. PSE tworzą warunki dla przyłączania do sieci przesyłowej oraz wyprowadzania mocy z nowych elektrowni i instalacji OZE, a także rozwijają połączenia transgraniczne. Skuteczna realizacja tych zadań wymaga sprawnej i dobrze rozwiniętej infrastruktury sieciowej – nowoczesnych linii i stacji elektroenergetycznych. Dlatego właśnie obszar inwestycji PSE związany z infrastrukturą przesyłową jest uznawany za strategiczny dla kraju.

Realizując Politykę Energetyczną Polski, PSE ukierunkowują działalność inwestycyjną głównie na rozwój linii 400 kV, które charakteryzują się dużymi możliwościami przesyłu przy niewielkich stratach energii. Dzięki temu zachowana, jest pewność i bezpieczeństwo dostaw. Istniejące sieci 220 kV są więc stopniowo zastępowane konstrukcjami o napięciu 400 kV. Realizowany jest również wieloletni program wymiany transformatorów na bardziej efektywne. Ten trend wpisuje się w ogólnoeuropejskie kierunki rozwojowe w obszarze elektroenergetyki.

Główne założenia przyświecające rozbudowie sieci przesyłowej w latach 2021 – 2030 to:

  • wyprowadzenie mocy z istniejących źródeł wytwórczych,
  • przyłączanie nowych mocy w tym bloków jądrowych oraz elektrowni wiatrowych na lądzie i morzu, na poziomie umożliwiającym osiągnięcie wymaganego udziału energii pochodzącej z OZE w bilansie elektroenergetycznym kraju,
  • poprawę pewności zasilania odbiorców w całym kraju
  • tworzenie bezpiecznych warunków współpracy źródeł o zmiennym charakterze pracy (np. OZE i konwencjonalnych elektrowni)z pozostałymi elementami Krajowym Systemem Elektroenergetycznym,
  • zapewnienie zdolności wymiany mocy z sąsiednimi krajami,
  • zwiększanie efektywności energetycznej przesyłu energii.

W wyniku przeprowadzonych analiz uwarunkowań planistycznych kraju, zapotrzebowania na moc, zmieniającego się dynamicznie profilu wytwórczego, rozwoju nowoczesnych technologii i ewolucji wykorzystania energii po stronie odbiorców oraz zobowiązań międzynarodowych przygotowano wieloletni plan rozbudowy sieci przesyłowej. W perspektywie do 2030 roku planowane są:

  • 172 inwestycje,
  • 3 597 km nowych linii 400 kV,
  • modernizacja 1 643 km linii 400 kV,
  • sumaryczna wartość nakładów obliczona została na 14 mld zł

Do realizacji tego ważnego i dużego programu wyznaczono specjalistyczną jednostkę organizacyjną w ramach PSE - Centralną Jednostkę Inwestycyjną, która pracuje nad ciągłym doskonaleniem modelu realizacji inwestycji oraz nad wykonaniem postawionych przed nią celów rozbudowy sieci przesyłowej.

Szczegółowe informacje na temat postępowań przetargowych prowadzonych przez PSE dostępne są na platformie zakupowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych przetargi.pse.pl