Konsultacje publiczne dotyczące propozycji metody wykorzystania przychodów z udostępniania zdolności przesyłowych.
Wprowadzenie Zgodnie z art. 19 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, operatorzy systemów przesyłowych (dalej: OSP) zobowiązani są do opracowania propozycji metody wykorzystania przychodów z udostępniania zdolności przesyłowych.
Opis konsultacji

Przed przedłożeniem ww. metody do zatwierdzenia przez ACER, operatorzy systemów przesyłowych zobowiązani są przeprowadzić konsultacje opracowanej propozycji. Konsultacje przeprowadzane są na szczeblu europejskim i mają na celu uzyskanie opinii organów regulacyjnych i zainteresowanych stron w zakresie propozycji metody opracowanej przez OSP.

OSP zrzeszeni w ENTSO-E opracowali propozycję metody, o której mowa powyżej i rozpoczęli proces konsultacji. Konsultacje potrwają do dnia 1 maja 2020 r.

Więcej informacji na temat procesu konsultacji propozycji metody wykorzystania przychodów z udostępniania zdolności przesyłowych znajduje się na stronie ENTSO-E pod linkiem: https://consultations.entsoe.eu/markets/draft-methodology-on-the-use-of-cogestion-income/

PSE S.A. niniejszym zachęcają krajowych uczestników rynku do zapoznania się z opracowaną przez OSP propozycją oraz do wzięcia udziału w prowadzonym procesie konsultacji.

15 kwietnia 2020 r. odbędą się warsztaty dla zainteresowanych stron, podczas których OSP przedstawią swoją propozycje zmian oraz omówią wstępne opinie i uwagi od interesariuszy. Rejestracja i dalsze szczegóły dotyczące warsztatów dostępne są na stronie: https://www.entsoe.eu/events/2020/04/15/public-workshop-on-the-draft-methodology-on-the-use-of-congestion-income/. Jeśli nie będzie możliwości zorganizowania fizycznego spotkania z zainteresowanymi stronami, warsztaty odbędą się za pośrednictwem webinaru.

mail kontaktowy: christophe.cesson@entsoe.eu

Dane kontaktowe christophe.cesson@entsoe.eu