Konsultacje ws. wymogów ogólnego stosowania dla modułów wytwarzania energii
Wprowadzenie W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości oraz spełnienia wymogu konsultacji z właściwymi OSD (i uwzględnienia potencjalnych skutków dla ich systemów), PSE S.A. zaplanowały cykl spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających Wytwórców oraz OSD.

Celem spotkań jest przedstawienie opracowanej przez PSE S.A. propozycji wymogów dla modułów wytwarzania energii oraz pozyskanie opinii interesariuszy w celu wypracowania wymogów ogólnego stosowania, które zgodnie z zasadami Kodeksu Sieci RfG zostaną przedłożone do akceptacji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Opis konsultacji

Art. 7 ust. 4  Kodeksu Sieci RfG nakłada na OSP oraz właściwych operatorów systemu obowiązek opracowania propozycji wymogów dla modułów wytwarzania energii, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 7 ust. 3 Kodeksu Sieci RfG. W praktyce dla największej liczby modułów wytwarzania energii właściwymi operatorami systemu będą OSD.

 

W sytuacji, w której Rzeczpospolita Polska zdecyduje, aby wszystkie wymogi wynikające z Kodeksu Sieci RfG, dla każdej jednostki objętej stosowaniem Kodeksu Sieci RfG, bez względu na miejsce przyłączania modułu wytwarzania energii, zostały określone przez OSP, to PSE S.A. będą zobowiązane do opracowania zarówno wymogów przewidzianych przez Kodeks Sieci RfG do opracowania przez OSP, ale także wszystkich wymogów, które zgodnie z Kodeksem Sieci RfG mają zostać opracowane przez właściwego operatora systemu. W praktyce oznacza to, że OSP byłby zobowiązany do opracowania wymogów dla modułów wytwarzania energii również do systemów dystrybucyjnych.

 

Wymogi ogólnego stosowania muszą zostać przedłożone do zatwierdzenia podmiotowi wyznaczonemu przez państwo członkowskie lub - w przypadku braku takiego wyznaczenia - krajowemu organowi regulacyjnemu w terminie dwóch lat od daty wejścia w życie Kodeksu Sieci RfG, tj. do dnia 17.05.2018 r.

 

Mając na uwadze powyższe, a także wypełniając obowiązki nałożone na OSP przez Kodeks Sieci RfG, PSE S.A. podjęły działania, które pozwolą na przedłożenie do zatwierdzenia przez Prezesa URE propozycji wymogów ogólnego stosowania w terminie określonym w Kodeksie Sieci RfG. Jednocześnie, z uwagi na brak rozstrzygnięć w zakresie przeniesienia z OSD na OSP obowiązku opracowania wymogów wynikających z Kodeksu Sieci RfG oraz możliwość ich dokonania przed określonym terminem przekazania wymogów do zatwierdzenia przez Prezesa URE, OSP opracował propozycję wymogów, która zawiera pełny katalog wymogów, które muszą lub mogą zostać określone przez operatorów.

 

Propozycja wymogów ogólnego stosowania, wynikających z Kodeksu Sieci RfG:
https://www.pse.pl/documents/20182/30742008/PSE_wymogi_NC_RfG_final.pdf
Dokument wyjaśniający do Propozycji wymogów ogólnego stosowania wynikających z Kodeksu Sieci Sieci:
https://www.pse.pl/documents/20182/30742008/dokument_wyjasniaj%2525B1cy_propozycja_wymogow_final.pdf/21fb0eac-33cb-4b71-9197-37faec047973
Uwagi do wstępnej propozycji wymogów wynikających z Kodeksu Sieci RfG można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej:
https://www.pse.pl/documents/20182/30742008/Formularz_do%2B_zglaszania%2Buwag.xlsx/767d5ef8-a730-45e7-b0f6-42d05f5a7925
Wypełniony formularz należy przesłać na adres email: implemetacjaRfG@pse.pl w terminie do dnia 31.12.2017 r.

 

Poniżej przedstawiony został harmonogram planowanych spotkań:

 

1) Spotkanie ogólne (wstępne) – przedstawienie i omówienie wymogów dla modułów wytwarzania energii (PGM)

 

2) Spotkanie dotyczące wymogów ogólnych

 

3) Spotkanie dotyczące wymogów dla maszyn synchronicznych

 

4) Spotkanie dotyczące wymogów dla modułów parku energii (PPM) oraz morskich PPM

 

5) Spotkanie końcowe

  • Termin spotkania: Styczeń 2018r.
  • Uczestnicy: PTEZ, TGPE, TEW, TRMEW, PSEW, PIB, PIG EOiR, PTF, PTMEW, oraz PTPiREE OSDnEE

 

Spotkania konsultacyjne z OSD

Spotkania dotyczące wymogów, które mają zostać opracowane przez OSP w koordynacji z OSD lub przez OSD

 

Podkreślenia wymaga, że spotkania te mają charakter otwarty i przedstawione powyżej przyporządkowanie nie oznacza ograniczenia możliwości udziału w spotkaniach zainteresowanych podmiotów lub stowarzyszeń do wskazanych w powyższym harmonogramie.

Dane kontaktowe implemetacjaRfG@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 30.11.2017
  • 31.12.2017
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów