Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Funkcjonalnej: „Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć”.
Wprowadzenie W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Funkcjonalnej pn.: „Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów.
Opis konsultacji
 

Standardowa Specyfikacja Funkcjonalna „Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć” zawiera podstawowe wymagania techniczne, które powinny spełniać stacje elektroenergetyczne z rozdzielniami o napięciu znamionowym 110 kV, 220 kV i 400 kV przewidziane do pracy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym własności PSE S.A.

 

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

 

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Funkcjonalna, wraz z kartą uwag.

Uzupełnioną kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 12.08.2022 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

 

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu
Harmonogram konsultacji
  • 29.07.2022
  • 12.08.2022
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów