Publiczne konsultacje propozycji Porozumienia Ruchowego Obszaru Synchronicznego Europy Kontynentalnej w zakresie wymagań odnośnie rezerw regulacyjnych oraz regulacji mocy i częstotliwości
Wprowadzenie Przedmiotem konsultacji są metody dotyczące wymagań odnośnie rezerw regulacyjnych oraz regulacji mocy i częstotliwości, które zostaną zawarte w Załączniku do Porozumienia Ruchowego Obszaru Synchronicznego Europy Kontynentalnej (ang. Synchronous Area Operational Agreement Policy 1 of Load Frequency Control and Reserves). W szczególności będą to propozycje poniższych metod: • określającej zasady wyznaczania wielkości FCR, opracowanej zgodnie z art. 118 ust. 1 lit. a SO GL; • dodatkowych właściwości FCR, opracowanej zgodnie z art. 118 ust. 1 lit. b SO GL; • określania limitów wielkości wymiany FRR pomiędzy obszarami synchronicznymi opracowanej zgodnie z art. 118 ust. 1 lit. z SO GL; • określania limitów wielkości wymiany RR pomiędzy obszarami synchronicznymi opracowanej zgodnie z art. 118 ust. 1 lit. aa SO GL.
Opis konsultacji

Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) obszaru synchronicznego Europy Kontynentalnej rozpoczęli konsultacje publiczne propozycji metod dotyczących określania wymagań w zakresie rezerw regulacyjnych oraz regulacji mocy i częstotliwości, które zastaną zawarte w załączniku do Porozumienia Ruchowego Obszaru Synchronicznego Europy Kontynentalnej (ang. Synchronous Area Operational Agreement Policy 1  of Load Frequency Control and Reserves). Zgodnie z wymaganiami art.118 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SO GL), porozumienie ma być opracowane przez wszystkich OSP obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie SO GL tj. do 14 września 2018 r.

OSP obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej podzielili opracowane przez siebie metody na następujące kategorie:

  • wymagania podlegające akceptacji organów regulacyjnych;

  • wymagania podlegające akceptacji wszystkich OSP z danego obszaru synchronicznego;

  • wymagania uzgodnione pomiędzy OSP należącymi do grupy ENTSO-E Europy Kontynentalnej (ang. Reginal Group Continental Europe).

 

Przedmiotem konsultacji są wymagania podlegające akceptacji organów regulacyjnych, w szczególności propozycje poniższych metod:

  • określającej zasady wyznaczania wielkości FCR, opracowanej zgodnie z art. 118 ust. 1 lit. a SO GL;

  • dodatkowych właściwości FCR, opracowanej zgodnie z art. 118 ust. 1 lit. b SO GL;

  • określania limitów wielkości wymiany FRR pomiędzy obszarami synchronicznymi opracowanej zgodnie z art. 118 ust. 1 lit. z SO GL;

  • określania limitów wielkości wymiany RR pomiędzy obszarami synchronicznymi opracowanej zgodnie z art. 118 ust. 1 lit. aa SO GL.

 

Konsultacje trwają od dnia 30 marca 2018 r. do dnia 3 maja 2018 r.

 

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E pod poniższym linkiem:

https://consultations.entsoe.eu/system-operations/synchronous-area-operational-agreement-policy-1-lo/

 

Dodatkowo, ENTSO-E organizuje w dniu 13 kwietnia 2018 r. w swojej siedzibie w Brukseli warsztaty poświęcone propozycjom metod poddanych niniejszym konsultacjom. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać do dnia 6 kwietnia 2018 r. pod linkiem:

https://www.entsoe.eu/news-events/events/Pages/Events/SOGL-stakeholder-workshop-on-the-Continental-Europe-Synchronous-Area-Operational-Agreement-for-Load-Frequency-Control-and-R.aspx