Powrót

Informacja nt. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji, zatwierdzającej Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych

4 stycznia 2019, 18:50

Informacja nt. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji, zatwierdzającej Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych
W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dalej: Rozporządzenie 2016/631).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu

Na podstawie art. 7 ust. 4 Rozporządzenia 2016/631 właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączona dana instalacja wytwórcza) oraz operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania i przedłożenia do krajowych organów regulacyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania do sieci elektroenergetycznej modułów wytwarzania energii.

PSE S.A. we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych przygotowały propozycję wszystkich wymogów, których opracowanie jest wymagane na mocy powyższego rozporządzenia.

Przedmiotowa propozycja podlegała konsultacjom publicznym na podstawie art. 7 ust. 3 w zw. z ust. 4 Rozporządzenia 2016/631. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 15 września 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

Szczegółowo o opracowaniu wymogów oraz ich publicznej konsultacji pisaliśmy w informacji na stronie: www.pse.pl.

PSE S.A. działając zgodnie z art. 7 ust. 4 Rozporządzenia 2016/631, w dniu 14 maja 2018  przedłożyły do Prezesa URE w celu zatwierdzenia dokument zawierający wymogi ogólnego stosowania, które miały zostać opracowane przez PSE S.A. zarówno jako OSP (dla wszystkich modułów danego typu i rodzaju, bez względu na miejsce przyłączenia), jak i jako właściwego operatora systemu (dla modułów przyłączanych do sieci OSP).

Prezes URE  decyzją znak DRE.WOSE.7128.185.2.2018.ZJ, z dnia 9 listopada 2018 r.  zatwierdził wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych przedłożone przez PSE S.A.

W dniu 18 grudnia 2018 r. wszedł w życie art. 1 pkt. 6 ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2348; dalej: Ustawa). Jedną ze zmian wprowadzonych Ustawą, było dodanie art. 9ga do ustawy Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 220; dalej: Prawo Energetyczne), który wypełnia uprawnienie Państwa Członkowskiego do przeniesienia odpowiedzialności za opracowanie wymogów ogólnego stosowania o których mowa w Rozporządzeniach Komisji (UE) nr: 2016/631, 2016/1388 i 2016/1447, z właściwych operatorów (w praktyce OSD) na OSP.  

Zgodnie z brzmieniem przepisu przejściowego zawartego w art. 8 ust. 2 Ustawy, decyzja wydana przed dniem wejścia w życie art. 8 ust. 2 Ustawy (tj. 14 dni po dniu ogłoszenia) przez Prezesa URE na wniosek operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, pozostaje w mocy i stanowi wypełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 9ga Prawo Energetyczne w brzmieniu nadanym Ustawą. Ponadto, zgodnie z zapisem art. 8 Ustawy, decyzje wydane przed dniem wejścia w życie Ustawy przez Prezesa URE na wniosek operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, wygasają z dniem wejścia w życie art. 8 Ustawy.

Mając na uwadze powyższe, PSE S.A. w dniu 18 grudnia 2018 r. wniosły o zmianę Decyzji Prezesa URE z dnia 9 listopada 2018 r., polegającą na zatwierdzeniu zmienionych wymogów ogólnego stosowania (dalej: Zmienione Wymogi), obejmujących wszystkie wymogi określone w Rozporządzeniu 2016/631, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa Energetycznego wprowadzonego art.1 pkt 6 Ustawy.

Zmienione Wymogi w stosunku do Wymogów zatwierdzonych przez Prezesa URE decyzją z dnia 9 listopada 2018 r. uwzględniają wymogi, które zgodnie z Rozporządzeniem 2016/631 zobowiązani byli opracować OSD jako właściwi operatorzy systemu. Treść tych wymogów jest tożsama z ich brzmieniem po przeprowadzonym przez OSP procesie konsultacji publicznych o którym mowa powyżej i udostępniona została na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/631 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

W dniu 2 stycznia 2019 r. Prezes URE decyzją nr DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ zmienił postanowienie z decyzji nr DRE.WOSE.7128.185.2.2018.ZJ i tym samym zatwierdził przedłożone przez PSE S.A. w dniu 18 grudnia 2018 r. Przedmiotowa decyzja jest prawomocna, obowiązuje od dnia 2 stycznia 2019 r. i została opublikowana na stronie internetowej Prezesa URE.

Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/631 oraz wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna się od 27 kwietnia 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/631 typy modułów wytwarzania energii (podział tutaj) przyłączane do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także moduły wytwarzania energii typu C i D modyfikowane takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.