Wsparcie bilansowania systemu

 

 

Pobierz Energetyczny Kompas. Wspieraj KSE!


Do czego służy aplikacja Energetyczny Kompas?

Aplikacja pokazuje tzw. energetyczne godziny szczytu. Są to godziny, w których prognozowane zapotrzebowanie będzie zaspokajane w największym stopniu przez elektrownie węglowe i gazowe. Elektrownie konwencjonalne muszą w tych godzinach pracować z największą mocą, a do pokrycia zapotrzebowania konieczna jest praca jednostek najmniej efektywnych, przez co najdroższych. W godzinach tych często występują również najniższe poziomy rezerw mocy, niezbędnej dla zbilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego i zapewnienia jego bezpiecznej pracy. 

W aplikacji są cztery rodzaje godzin:

  • Ciemnozielone – to nowa kategoria wprowadzona w ramach aktualizacji; w godzinach ciemnozielonych powstaje więcej energii niż potrzebują odbiorcy. Wskazane jest wówczas zwiększenie zużycia.
  • Zielone – to „zwykłe godziny”, w których możemy dowolnie korzystać z energii elektrycznej.
  • Żółte – w tych godzinach największa część energii elektrycznej powstaje w elektrowniach na węgiel i gaz, a najmniej z OZE. Warto wówczas ograniczyć zużycie.
  • Czerwone – to godziny, w których jest niewystarczająca rezerwa mocy, niezbędna do utrzymania bezpieczeństwa pracy systemu. Wówczas liczy się każdy kilowat zapotrzebowania mniej – pomoże nawet stopień mniej na termostacie i zgaszony telewizor. Te godziny będą pokazywane tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Codziennie przed godz. 17 znajdziesz w aplikacji planowane godziny szczytu na kolejny dzień.

Dlaczego warto obserwować energetyczne godziny szczytu?

W sytuacji bardzo napiętego bilansu pracują wszystkie dostępne moce wytwórcze, w tym także te najmniej efektywne, generujące najwięcej CO2 i produkujące najdroższą energię. Mechanizmy rynkowe powodują, że to właśnie te najmniej efektywne i najdroższe elektrownie będą wyznaczały cenę rozliczeniową energii elektrycznej w danej godzinie.

Drobne gesty mają duże znaczenie, także przy oszczędzaniu energii elektrycznej. Aplikacja mobilna Energetyczny Kompas pomoże w planowaniu używania urządzeń w taki sposób, by było to najbardziej korzystne dla systemu elektroenergetycznego oraz środowiska. Świadome i odpowiedzialne korzystanie z energii elektrycznej pozwoli także na zmniejszenie rachunków za prąd.

Aplikacja jest dostępna w wersjach na urządzenia z systemami Android i iOS.

Więcej informacji o aplikacji i sposobach na oszczędzanie energii elektrycznej można dowiedzieć się ze strony https://www.energetycznykompas.pl/.

 

Jak oszczędzać energię elektryczną w godzinach szczytu? 

 

W jaki sposób odbiorcy mogą wesprzeć bilansowanie systemu?

Zaspokajanie potrzeb odbiorców energii elektrycznej jest głównym celem działalności sektora elektroenergetycznego.  Zapotrzebowanie systemu jest bezpośrednią pochodną zapotrzebowania odbiorców, a jego szczyty przypadają dokładnie wtedy, kiedy odbiorcy zużywają największą ilość energii elektrycznej. Zapotrzebowanie odbiorców jest więc zmienne w czasie, zależnie od cyklu aktywności ludzkiej dzień-noc, a także cyklu dni roboczych i wolnych od pracy. Istotnym czynnikiem są także warunki pogodowe, co można zaobserwować na przykładzie średnich przebiegów zapotrzebowania KSE dla poszczególnych pór roku, pokazanych na rysunku poniżej. Warto podkreślić, że przebiegi zapotrzebowania dla konkretnego dnia mogą istotnie odbiegać od wartości średnich, szczególnie w przypadku występowania bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur. Takie sytuacje są chlebem powszednim planistów, którzy starają się antycypować i odpowiednio planować zasoby wytwórcze KSE. Dodatkowym wyzwaniem jest zmiana zachowań odbiorców energii w odpowiedzi na taryfy dynamiczne, czy też rosnąca aktywność prosumentów, którzy rozliczając nadprodukcję energii ze źródeł fotowoltaicznych powiększają swoje zużycie energii w innych okresach roku, m.in. w okresach  szczytowego zapotrzebowania systemu.

Potrzeby systemu elektroenergetycznego w zakresie wymaganych mocy wytwórczych oraz w zakresie rozbudowy sieci elektroenergetycznych są wymiarowane przez szczyty zapotrzebowania.  Okres szczytowego zapotrzebowania jest jednak zazwyczaj ograniczony w czasie. Przykładowo, w naszej szerokości geograficznej w okresie wiosenno-jesiennym szczyty zapotrzebowania trwają zaledwie ok. 1 godziny i przypadają na wieczór w okolicach godziny 20:00. Szczyt poranny w tym okresie jest niższy, ale znacznie bardziej rozciągnięty w czasie. Zimą szczyty zapotrzebowania także przypadają na godziny wieczorne, są jednak bardziej rozciągnięte w czasie niż jesienią i znacznie wyższe niż w pozostałych okresach roku. Latem szczyt zapotrzebowania przypada w okolicach południa. Zapotrzebowanie jest w dużej mierze uzależnione od warunków pogodowych – ekstremalnie wysokie lub ekstremalnie niskie temperatury natychmiast znajdują swoje odzwierciedleniu w skokach zapotrzebowania.

Wysokie zapotrzebowanie przekłada się bezpośrednio na wysokie koszty dostaw energii elektrycznej. Odbiorcy mają więc zachęty aby podjąć działanie celem przesunięcia swojego zapotrzebowania na okresy poza szczytem zapotrzebowania. Najlepszym narzędziem do tego są tzw. taryfy dynamiczne, czyli rozliczanie poboru energii elektrycznej po cenie uzależnionej od pory dnia. Mogą to być taryfy dwustrefowe, gdzie rozróżnienie ceny pobieranej energii dotyczy wyłącznie okresów szczytu lub poza szczytem, ale mogą to być także taryfy wielostrefowe lub wręcz bezpośrednio uzależnione od hurtowych cen energii elektrycznej na giełdzie. Takie rozwiązanie jest bardzo rozpowszechnione w krajach skandynawskich i coraz popularniejsze w Europie. W przypadku cen wielostrefowych odbiorca ma dokładną informację o cenach po jakiej jego zapotrzebowanie zostanie rozliczone w danym okresie czasu i może do nich dostosować swoje potrzeby energetyczne, optymalizując w ten sposób rachunek za energie elektryczną. Takie działanie po stronie odbiorców będzie miało pozytywny wpływ na bilans systemu, poprawiając bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Racjonalne korzystanie z energii elektrycznej i unikanie poboru w okresach szczytów zapotrzebowania pozwoli także na ograniczenie emisji CO2. W sytuacji bardzo napiętego bilansu pracują wszystkie dostępne moce wytwórcze, w tym także te najmniej efektywne, generujące najwięcej CO2 i produkujące najdroższą energię. Mechanizmy rynkowe powodują, że to właśnie te najmniej efektywne i najdroższe elektrownie będą wyznaczały cenę rozliczeniową energii elektrycznej w danej godzinie. Dlatego też odpowiednie dostosowanie swojego zapotrzebowania jest najlepszym sposobem na racjonalizację kosztów energii elektrycznej oraz zmniejszenie skutków środowiskowych. To samo dotyczy szeroko pojętej efektywności energetycznej.

<< Stopnie zasilania Rodzaje źródeł wytwórczych i definicje >>