Powrót

Informacja o wynikach prac Komisji powołanej w PSE Operator w związku z awarią w zachodniej części kraju w dniu 4 lipca br.

22 lipca 2009, 00:00

Informacja o wynikach prac Komisji powołanej w PSE Operator w związku z awarią w zachodniej części kraju w dniu 4 lipca br.
Zakończone zostały prace powołanej w PSE Operator Komisji ds. zbadania awarii w zachodniej części krajowego systemu elektroenergetycznego w dniu 4 lipca 2009. W pracach Komisji brali udział przedstawiciele zainteresowanych operatorów systemu dystrybucyjnego tj. ENEA Operator oraz EnergiaPro. Raport Komisji zawiera szczegółowy opis przebiegu awarii, ocenę jej przyczyn, ocenę działania służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych oraz listę zidentyfikowanych problemów technicznych i organizacyjnych ujawnionych w czasie powstawania i likwidacji awarii.

Podstawowe ustalenia Komisji dotyczące przebiegu i przyczyn awarii:

 • Zaplanowany na dzień 4 lipca  układ pracy sieci 400/220/110 kV był poprawny i spełnione były obowiązujące kryteria jej niezawodności.
 • Zdarzeniem inicjującym awarię było samoczynne wyłączenie obu torów linii 220 kV Mikułowa - Polkowice (odpowiednio o godzinie 9:56 i 9:59) spowodowane niedopuszczalnym zbliżeniem drzew do przewodów fazowych.
 • Krytycznym zdarzeniem dla powstania awarii były, realizowane za zgodą dyspozytora ODM przełączenia w sieci 110 kV, które odniosły nieplanowany skutek w postaci przeciążenia i samoczynnego wyłączenia dwóch linii 110 kV pomiędzy stacją 400/110 kV Czarna a stacją 220/110 kV Polkowice (o godzinie 11:59 i 12:02), a następnie samoczynnego wyłączenia  linii 220 kV Mikułowa - Leśniów (o godzinie 12:06).
 • Z niewyjaśnionej przyczyny, po wystąpieniu opisanego wyżej zdarzenia krytycznego, nastąpiło samoczynne wyłączenie linii 220 kV Krajnik - Gorzów (o godzinie 12:10), z pewnym prawdopodobieństwem można założyć, że przyczyna tego wyłączenia była występująca w tym rejonie burza.
 • Podczas  awarii doszło do dużego obniżenia napięcia u odbiorców na znacznym obszarze zachodniej części kraju oraz wyłączenia pracujących generatorów w elektrociepłowniach Gorzów i Zielona Góra oraz elektrowni wodnej Dychów.  Maksymalny, zidentyfikowany zakres ograniczeń zasilania odbiorców wyniósł około 130 MW.
 • W wyniku podjętych działań służb dyspozytorskich awarię udało się zlikwidować około godziny 15:15. Proces przywracania zasilania wszystkich odbiorców został zakończony o godzinie 15:33.
 • Obliczenia analityczne wykonane w ramach prac Komisji dowodzą, że załączenie aktualnie budowanej linii 400 kV Plewiska - Ostrów znacząco obniżyłoby ryzyko wystąpienia kaskadowych wyłączeń około godziny 12:00 (krytyczne zdarzenie podczas awarii), natomiast planowane w najbliższych latach uruchomienie   linii 400 kV Czarna - Polkowice praktycznie całkowicie eliminuje zagrożenia jakie niesie ze sobą awaryjne wyłączenie obu torów linii 220 kV Mikułowa - Polkowice (zdarzenie inicjujące).

Podstawowe wnioski  Komisji:

 • Należy pilnie zakończyć realizowaną aktualnie budowę linii 400 kV Ostrów - Plewiska oraz przyspieszyć realizację planowanej budowy linii 400 kV Czarna - Polkowice.
 • Należy maksymalnie przyśpieszyć prace nad zapewnieniem obserwowalności pełnej sieci zamkniętej w czasie rzeczywistym i wdrożeniem funkcjonalności EMS pozwalających na wykonywanie analiz bezpieczeństwa pracy sieci 110 kV w czasie rzeczywistym.
 • Należy zwiększyć nadzór nad realizowanymi pracami eksploatacyjnymi, w szczególności w zakresie wycinki drzew pod liniami energetycznymi zapewniającej dopuszczalne odległości od przewodów oraz przyśpieszyć działania mające na celu zapewnienie odpowiedniego dostępu służb eksploatacyjnych do pasa technologicznego linii energetycznych dla wykonywania niezbędnych zabiegów eksploatacyjnych.
 • Doświadczenia zdobyte w trakcie likwidacji awarii powinny być wykorzystane  dla doskonalenia procedur zdalnego nadzoru i sterowania stacji.
 • Szczegółowe omówienie awarii powinno być wprowadzone do programu najbliższych szkoleń służb dyspozytorskich.