Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) z dnia 2 października 2017 r. numer 03/2017, zatwierdzającej ujednolicony regulamin alokacji długoterminowych praw przesyłowych (HAR) oraz decyzji Prezesa URE z dnia 17 października 2017 r., znak DRR.WRE.7128.44.2017.PSt, zatwierdzającej wymagania regionalne dla CCR Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych

3 listopada 2017, 13:11

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) z dnia 2 października 2017 r. numer 03/2017, zatwierdzającej ujednolicony regulamin alokacji długoterminowych praw przesyłowych (HAR) oraz decyzji Prezesa URE z dnia 17 października 2017 r., znak DRR.WRE.7128.44.2017.PSt, zatwierdzającej wymagania regionalne dla CCR Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych

W dniu 19 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (Dalej: Rozporządzenie 2016/1719). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&qid=1474980484856&from=PL

Na podstawie art. 51 Rozporządzenia 2016/1719 wszyscy OSP zostali wspólnie zobowiązani do opracowania propozycji ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych. Propozycja została przyjęta przez wszystkich OSP w dniu 10 kwietnia 2017 r. pod nazwą: „Propozycja wszystkich OSP dotycząca ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych zgodnie z art. 51 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 roku ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych” (dalej: propozycja HAR). Propozycja HAR podlegała zatwierdzeniu przez wszystkie krajowe organy regulacyjne na podstawie art. 4 ust. 6 lit. d) Rozporządzenia UE 2016/1719.

PSE S.A., jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia 2016/1719, przedłożyły powyższy dokument do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ze względu na niemożliwość osiągnięcia przez krajowe organy regulacyjne porozumienia co do kształtu zapisów propozycji HAR, w dniu 17 sierpnia 2017 r. krajowe organy regulacyjne wystąpiły do ACER z wnioskiem o podjęcie decyzji w sprawie propozycji HAR na podstawie art. 4 ust. 10 Rozporządzenia UE 2016/1719. W dniu 2 października 2017 r. ACER zatwierdził propozycję HAR.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 4 ust. 13 Rozporządzenia UE 2016/1719, niniejszym publikują treść decyzji ACER, zatwierdzającej propozycję HAR, która stanowi załącznik do powyższej decyzji.

Zgodnie z art. 52 ust. 3 Rozporządzenia UE 2016/1719 ujednolicony regulamin alokacji może również zawierać wymagania regionalne lub wymagania mające zastosowanie do określonej granicy obszaru rynkowego.

Wymagania regionalne do ujednoliconego regulaminu alokacji zostały opracowane dla trzech regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR), w skład których wchodzi obszar Rzeczypospolitej Polskiej: CCR Baltic, CCR Core i CCR Hansa. Wymagania regionalne dla CCR Baltic, CCR Core i CCR Hansa zostały przyjęte przez OSP tych regionów odpowiednio 12 kwietnia 2017 r. (CCR Baltic), 13 kwietnia 2017 r. (CCR Core) oraz 10 kwietnia 2017 r. (CCR Hansa) i przedłożone do zatwierdzenia przez  krajowe organy regulacyjne państw wchodzących w skład  powyższych regionów na podstawie art. 4 ust. 1 Rozporządzenia UE 2016/1719.

W związku z tym, że długoterminowe prawa przesyłowe są, w odniesieniu do granic Rzeczpospolitej Polskiej, wyznaczane wyłącznie na granicach wchodzących w skład CCR Core, Prezes URE w dniu 17 października 2017 r. zatwierdził wymagania regionalne dla CCR Core, a dla CCR Baltic i CCR Hansa umorzył postępowanie, ze względu na brak interesu prawnego PSE S.A. w zatwierdzeniu tych dokumentów.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 4 ust. 13 Rozporządzenia UE 2016/1719, niniejszym publikują treść decyzji Prezesa URE, zatwierdzającej wymagania regionalne dla CCR Core, które stanowią załącznik powyższej decyzji.

Jednocześnie do Komunikatu dołączono wykonane na zlecenie PSE S.A. tłumaczenie przysięgłe dokumentu HAR.

Tłumaczenie nie podlegało zatwierdzeniu przez ACER ani Prezesa URE.

Zgodnie z art. 5 Propozycji HAR JAO opublikowało ten dokument w dniu 17 października 2017 pod adresem: http://jao.eu/support/resourcecenter/overview w Zakładce Auction Rules/2018.

Propozycję HAR stosuje się dla alokacji długoterminowych praw przesyłowych z okresem dostawy rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2018. O ile wyraźnie nie określono inaczej w treści załączników obejmujących specyficzne warunki dotyczące regionów lub granic lub w innych przepisach obowiązującego prawa, Propozycja HAR określa wszystkie prawa i obowiązki związane z długoterminowymi prawami przesyłowymi nabytymi także przed wejściem w życie Propozycji HAR, lecz z datą dostawy przypadającą po dniu 1 stycznia 2018.