Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) z dnia 24 kwietnia 2018 r. numer 04/2018, ustanawiającej czasy otwarcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego i czasy zamknięcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego

30 maja 2018, 11:32

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) z dnia 24 kwietnia 2018 r. numer 04/2018, ustanawiającej czasy otwarcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego i czasy zamknięcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego

W dniu 14 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dalej: Rozporządzenie 2015/1222). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1222&qid=1498133388174&from=EN

Na podstawie art. 59 Rozporządzenia 2015/1222 wszyscy OSP zostali wspólnie zobowiązani do opracowania propozycji czasu otwarcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego i czas zamknięcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego. Propozycja została przyjęta przez wszystkich OSP w dniu 7 grudnia 2016 r. pod nazwą: „Wniosek wszystkich OSP w sprawie czasu otwarcia i zamknięcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego, zgodnie z art. 59 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi”. Powyższa propozycja podlegała zatwierdzeniu przez wszystkie krajowe organy regulacyjne na podstawie art. 9 ust. 6 lit. k) Rozporządzenia UE 2016/1719.

PSE S.A., jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia 2016/1719, przedłożyły powyższy dokument do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ze względu na nieosiągnięcie przez krajowe organy regulacyjne porozumienia co do czasu otwarcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego i czasu zamknięcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego, w dniu 24 października 2017 r. krajowe organy regulacyjne wystąpiły do ACER z wnioskiem o podjęcie decyzji w sprawie propozycji czasu otwarcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego i czasu zamknięcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego na podstawie art. 9 ust. 11 Rozporządzenia UE 2015/1222. W dniu 24 kwietnia 2018 r. ACER wydał decyzję, ustanawiającą czasy otwarcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego i czasy zamknięcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 9 ust. 14 Rozporządzenia UE 2015/1222, niniejszym publikują treść decyzji ACER, ustanawiającej czasy otwarcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego i czasy zamknięcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego, która stanowi załącznik do niniejszej informacji.

W dniu 26 kwietnia 2018 r. ACER wydał Corrigendum do decyzji, w której dokonał poprawy oczywistej omyłki pisarskiej w art. 4 ust. 2 Załącznika nr 1 do Decyzji, polegającej na zastąpieniu daty 31 listopada 2018 r. datą 30 listopada 2018 r.