Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 13 grudnia 2017 r. znak DRR.WRE.7128.1.2017.LK., zatwierdzającej procedury rezerwowe w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR) Hansa (procedury rezerwowe w CCR Hansa)

21 grudnia 2017, 15:04

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 13 grudnia 2017 r. znak DRR.WRE.7128.1.2017.LK., zatwierdzającej procedury rezerwowe w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR) Hansa (procedury rezerwowe w CCR Hansa)
W dniu 14 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dalej: Rozporządzenie 2015/1222). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32015R1222

 

Na podstawie art. 44 ust. 1 Rozporządzenia 2015/1222 każdy OSP, we współpracy ze wszystkimi pozostałymi OSP z regionu wyznaczania zdolności przesyłowych, został zobowiązany do opracowania wniosku dotyczącego solidnych i terminowych procedur rezerwowych w celu zapewnienia efektywnej, przejrzystej i niedyskryminującej alokacji zdolności przesyłowych, gdyby proces jednolitego łączenia rynków dnia następnego nie był w stanie wygenerować wyników. Wniosek ten został przyjęty przez wszystkich OSP w dniu 14 czerwca 2017 r. pod nazwą: „Wniosek o ustanowienie procedur rezerwowych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa zgodnie z art. 44 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi” (dalej: Wniosek).

W dniu 14 czerwca 2017 r. PSE S.A., jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polski (tzw. krajowy operator systemu przesyłowego), przedłożyły powyższy dokument do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (właściwy organ regulacyjny na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej), zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia 2015/1222. W dniu 13 grudnia 2017 r., decyzją DRR.WRE.7128.1.2017.LK Prezes URE zatwierdził procedury rezerwowe w CCR Hansa na podstawie art. 9 ust. 5 i 7 lit. e w zw. z art. 44 Rozporządzenia 2015/1222.

Zatwierdzony wniosek określa procedury, które mają zapewnić efektywną, przejrzystą i niedyskryminującą alokację zdolności przesyłowych na wypadek, gdyby proces jednolitego łączenia rynków dnia następnego nie był w stanie wygenerować wyników. Wniosek przewiduje dwie różne formy przeprowadzania procedur rezerwowych w CCR Hansa, w przypadku niewygenerowania wyników przez proces jednolitego łączenia rynków dnia następnego: na granicach obszarów rynkowych Dania 1 – Niemcy/Luksemburg (DK1-DE/LU) i Dania 2 – Niemcy/Luksemburg (DK2-DE/LU) mają być stosowane aukcje rezerwowe, natomiast na granicy obszarów rynkowych Szwecja-Polska (SE4-PL) w ramach procedur rezerwowych mają być udostępniane zdolności przesyłowe na rynku dnia bieżącego. W ocenie organów regulacyjnych CCR Hansa zaproponowane rozwiązania są sprawiedliwe i przyczyniają się do efektywnej, długoterminowej eksploatacji i rozwoju europejskiego systemu przesyłowego energii elektrycznej i sektora energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Procedury rezerwowe w CCR Hansa mają być wdrożone w terminie do trzech miesięcy od ich zatwierdzenia przez organy regulacyjne CCR Hansa, za wyjątkiem granicy SE4-PL, na której wdrożenie procedur rezerwowych musi zostać zrealizowane wraz z wdrożeniem, zgodnie z Rozporządzenia 2015/1222, procesu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego.

Polska znajduje się również w regionach wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic i Core. Obecnie trwają postępowania w sprawie zatwierdzenia wniosków dot. procedur rezerwowych dla powyższych regionów wyznaczania zdolności przesyłowych. Po ich zatwierdzeniu przez Prezesa URE, decyzje w tych sprawach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej PSE.