Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 13 grudnia 2017 r. znak DRR.WRE.7128.21.2017.ŁW, zatwierdzającej metodę przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia wymaganych do ustanowienia wspólnego modelu sieci dla długoterminowych przedziałów czasowych (metoda GLDP)

22 grudnia 2017, 14:05

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 13 grudnia 2017 r. znak DRR.WRE.7128.21.2017.ŁW, zatwierdzającej metodę przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia wymaganych do ustanowienia wspólnego modelu sieci dla długoterminowych przedziałów czasowych (metoda GLDP)

W dniu 17 października 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (Dalej: Rozporządzenie 2016/1719). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&qid=1474980484856&from=PL.

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia 2015/1222 wszyscy OSP zostali wspólnie zobowiązani do przygotowania propozycji dotyczącej ustanowienia jednolitej metody dostarczania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia potrzebnych do utworzenia wspólnego modelu sieci dla długoterminowych przedziałów czasowych tj. metody GLDP. Propozycja ta została przyjęta przez wszystkich OSP w dniu 23 maja 2017 r. pod nazwą: „Propozycja wszystkich OSP w sprawie metody przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia zgodnie z art. 17 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych” (dalej: Propozycja).

W dniu 6 lipca 2017 r. PSE S.A., jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. krajowy operator systemu przesyłowego), przedłożyły powyższy dokument do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (właściwy organ regulacyjny na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej), zgodnie z art. 4ust. 1 Rozporządzenia 2016/1719. W dniu 13 grudnia 2017 r., decyzją DRR.WRE.7128.21.2017.ŁW Prezes URE zatwierdził metodę GLDP na podstawie art. 4 ust. 5 oraz ust. 6 lit. a i ust. 9 w zw. z art. 17 Rozporządzenia 2016/1719.

Metoda GLDP określa informacje, jakie mają być przekazywane przez jednostki wytwórcze, operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) i odbiorców końcowych operatorowi systemu przesyłowego w celu wykonania przez OSP szacunków dotyczących wytwarzania i obciążenia, które będą wykorzystane przez OSP dla ustanowienia wspólnego modelu sieci dla długoterminowych przedziałów czasowych. Model ten będzie wykorzystywany w procesie skoordynowanego wyznaczania dostępnych międzyobszarowych zdolności przesyłowych i realizacji jednolitego łączenia rynków długoterminowych. Jest to jeden z elementów promowania efektywnej konkurencji w obszarze wytwarzania, obrotu i dostarczania energii elektrycznej.

Informujemy ponadto, że zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 Wniosku, OSP ma prawo żądać od podmiotów zobowiązanych przekazania OSP danych na podstawie metody GLDP wyłącznie w przypadku, w którym odnośne dane nie są dostępne dla OSP „na podstawie krajowych przepisów prawnych, postanowień umownych lub innego prawnie wiążącego mechanizmu”.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 lit. a Wniosku, stanowiącego załącznik do wydanej decyzji Prezesa URE, PSE S.A., będące krajowym operatorem systemu przesyłowego, zostały zobowiązane do przekazania podmiotom zobowiązanym, w ciągu miesiąca od zatwierdzenia metody, informacji co do zakresu i terminów, w jakich podmioty te są zobowiązane do przekazywania danych. Wypełniając powyższe zobowiązanie informujemy, że zakres danych wskazanych w metodzie GLDP jest objęty zakresem danych przekazywanych dotychczas do PSE S.A. przez jednostki wytwórcze i OSD na podstawie umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej oraz na podstawie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) stanowiącej wzorzec umowny dla tych umów.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że PSE S.A. nie będą pozyskiwały danych o których mowa w metodzie GLDP na podstawie jej stosowania, gdyż dane o których mowa w metodzie GLDP, dotyczące wytwarzania i obciążenia wymagane obecnie do tworzenia wspólnego modelu sieci, PSE S.A. pozyskują na podstawie umów o świadczenie usług przesyłania oraz IRiESP, w terminach w nich określonych. Tym samym na podmioty zobowiązane (w szczególności wytwórców i OSD) nie będą nakładane dodatkowe wymagania dotyczące przekazywania danych.

Zaznaczamy ponadto, że w przypadku zaistnienia istotnych zmian faktycznych lub prawnych, skutkujących brakiem możliwości pozyskiwania przez PSE S.A. wymaganych danych określonych w metodzie GLDP w celu ustanowienia wspólnego modelu sieci, na podstawie zapisów umownych oraz IRiESP, lub skutkujących koniecznością pozyskiwania danych innych niż obecnie pozyskiwane na podstawie zapisów umownych oraz IRiESP, PSE S.A. zwrócą się do podmiotów zobowiązanych o przekazywanie tych danych na podstawie metody GLDP.