Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 16 października 2017 r., znak DRR.WRE.7128.15.2017.JPa2, zatwierdzającej regionalny model długoterminowych praw przesyłowych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core

8 listopada 2017, 16:05

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 16 października 2017 r., znak DRR.WRE.7128.15.2017.JPa2, zatwierdzającej regionalny model długoterminowych praw przesyłowych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core
W dniu 19 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (Dalej: Rozporządzenie 2016/1719).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&qid=1474980484856&from=PL

Na podstawie art. 31 Rozporządzenia 2016/1719 OSP w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR), w którym istnieją długoterminowe prawa przesyłowe, zostali zobowiązani do opracowania wspólnie propozycji dotyczącej regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych, jakie mają być alokowane na każdej granicy obszaru rynkowego w obrębie danego CCR.

Rzeczpospolita Polska należy do CCR Baltic, CCR Core oraz CCR Hansa. Długoterminowe prawa przesyłowe istnieją obecnie jedynie na granicach Rzeczypospolitej Polskiej wchodzących w skład CCR Core. Dla CCR Baltic oraz CCR Hansa stosowne propozycje zostaną opracowane w późniejszym terminie.

Propozycja regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych dla CCR Core została przyjęta przez wszystkich OSP CCR Core w dniu 13 kwietnia 2017 r. pod nazwą: „Propozycja OSP CCR Core dotycząca regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych zgodnie z art. 31 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719”. Propozycja podlegała zatwierdzeniu przez wszystkie krajowe urzędy regulacyjne  CCR Core na podstawie art. 4 ust. 7 lit. c) Rozporządzenia UE 2016/1719.

PSE S.A., jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, należącej m.in. do CCR Core, przedłożyły powyższy dokument do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia 2016/1719

W dniu 16 października 2017 r., decyzją DRR.WRE.7128.15.2017.JPa2, Prezes URE, działając w porozumieniu z wszystkimi krajowymi organami regulacyjnymi CCR Core, na podstawie art. 4 ust. 7 lit. c) Rozporządzenia 2016/1719, zatwierdził regionalny model długoterminowych praw przesyłowych dla CCR Core.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 4 ust. 13 Rozporządzenia UE 2016/1719, niniejszym publikują treść decyzji Prezesa URE, zatwierdzającej regionalny model długoterminowych praw przesyłowych dla CCR Core.

Zatwierdzony model długoterminowych praw przesyłowych będzie miał zastosowanie do praw przesyłowych, oferowanych przez wszystkich OSP CCR Core na rzecz uczestników rynku, wydawanych dla miesięcznych i rocznych przedziałów czasowych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 zatwierdzonego dokumentu, zważając na to, że na granicach Rzeczypospolitej Polskiej wchodzących w skład CCR Core w momencie wejścia w życie Rozporządzenia 2016/1719 już istniały długoterminowe prawa przesyłowe, to na granicach tych regionalny model długoterminowych praw przesyłowych ma zostać wdrożony nie później niż do czasu pierwszej aukcji na okres alokacji obejmujący rok 2019.