Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 23 października 2018 r. znak DRR.WRE.7128.49.2017.ŁW., zatwierdzającej wspólną metodę wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic

31 października 2018, 16:47

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 23 października 2018 r. znak DRR.WRE.7128.49.2017.ŁW., zatwierdzającej wspólną metodę wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic

W dniu 14 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dalej: Rozporządzenie 2015/1222). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1222&from=PL

Na podstawie art. 20 ust. 2 Rozporządzenia 2015/1222 każdy operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: OSP), we współpracy ze wszystkimi pozostałymi OSP z regionu wyznaczania zdolności przesyłowych, został zobowiązany do opracowania wniosku dotyczącego wspólnej metody skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych w ramach odpowiedniego regionu. Wniosek dla regionu wyznaczania zdolności Baltic (dalej: CCR Baltic) został przyjęty przez wszystkich OSP tego regionu pod nazwą: „Metoda wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic” (dalej: Wniosek).

W dniu 15 września 2017 r. PSE S.A., jako OSP na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, działając zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia 2015/1222, przedłożyły Wniosek do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej Prezes URE). Wniosek został następnie uzupełniony przez PSE S.A. pismami z dnia 18 maja 2018 r., z dnia 14 czerwca 2018 r., z dnia 5 października 2018 r. oraz z dnia 18 października 2018 r. Uzupełnienia Wniosku wynikały z kierowanego przez Prezesa URE do PSE S.A. wezwania do dokonania zmian i uzupełnień, oraz ze zmian wprowadzonych we Wniosku w efekcie dodatkowych uzgodnień OSP z regionu CCR Baltic.

W dniu 23 października 2018 r., Prezes URE a podstawie art. 9 ust. 7 lit. a) w zw. z art. 20 Rozporządzenia 2015/1222, decyzją DRR.WRE.7128.49.2017.ŁW zatwierdził wspólną metodę wyznaczania zdolności przesyłowych w CCR Baltic. Zatwierdzony Wniosek określa metodę wyznaczania międzyobszarowych zdolności przesyłowych w CCR Baltic, które wyznacza się przy użyciu podejścia skoordynowanych zdolności netto (ang. coordinated NTC).