Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 6 listopada 2017 r., znak DRR.WRE.7128.22.2017.ŁW, zatwierdzającej wniosek w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji (SAP) i wymagań jej dotyczących oraz w sprawie metody podziału kosztów jej ustanowienia i obsługi

13 listopada 2017, 15:31

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 6 listopada 2017 r., znak DRR.WRE.7128.22.2017.ŁW, zatwierdzającej wniosek w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji (SAP) i wymagań jej dotyczących oraz w sprawie metody podziału kosztów jej ustanowienia i obsługi
W dniu 19 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (Dalej: Rozporządzenie 2016/1719).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&qid=1474980484856&from=PL

Na podstawie art. 49 Rozporządzenia 2016/1719 wszyscy OSP zostali zobowiązani do opracowania wspólnego wniosku w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji (ang. Single Allocation Platform – SAP) i zestawu wymagań jej dotyczących. Z kolei na podstawie art. 59 Rozporządzenia 2016/1719 wszyscy OSP zostali zobowiązani do opracowania wspólnego wniosku dotyczącego metody podziału kosztów utworzenia i obsługi wspólnej platformy alokacji.

Wniosek w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji i zestawu wymagań jej dotyczących oraz w sprawie metody podziału kosztów jej utworzenia i obsługi został przyjęty przez wszystkich OSP w dniu 7 kwietnia 2017 r. pod nazwą: „Wniosek wszystkich OSP w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji (SAP) zgodnie z treścią art. 49 oraz w sprawie metody podziału kosztów zgodnie z treścią art. 59 Rozporządzenia Komisji (UE) 201611719 ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych” (dalej: Wniosek SAP). Wniosek SAP podlegał zatwierdzeniu przez wszystkie krajowe organy regulacyjne na podstawie art. 4 ust. 6 lit. c) i f) Rozporządzenia UE 2016/1719.

PSE S.A., jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożyły powyższy dokument do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia 2016/1719.

W dniu 6 listopada 2017 r., decyzją DRR.WRE.7128.22.2017.ŁW, Prezes URE, działając w porozumieniu z wszystkimi krajowymi organami regulacyjnymi, na podstawie art. 4 ust. 6 lit. c) i d) Rozporządzenia 2016/1719, zatwierdził Wniosek SAP.

Wniosek SAP ustanawia wymagania funkcjonalne, zasady funkcjonowania, zobowiązania i metodę podziału kosztów dla wspólnej platformy alokacji (SAP). Za pomocą wspólnej platformy alokacji przeprowadzane będą długoterminowe aukcje zgodnie z zasadami dotyczącymi ustanawiania europejskich ujednoliconych zasad alokacji z regionalnymi/ granicznymi załącznikami (ang. Harmonised Allocation Rules‑HAR) oraz realizowane wszelkie powiązane dodatkowe zadania wymagane w zakresie świadczenia usług długoterminowych aukcji (np. rozliczenia i rozrachunki, zapewnianie pomocy technicznej na wezwanie), zgodnie z opisem zawartym w treści art. 50 Rozporządzenia 2016/1719.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 4 ust. 13 Rozporządzenia 2016/1719, niniejszym publikują treść decyzji Prezesa URE, zatwierdzającej Wniosek SAP.