Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE zatwierdzającej Propozycję wszystkich OSP z obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej dotyczącą określenia bloków regulacyjnych mocy i częstotliwości (bloków LFC)

1 października 2018, 15:59

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE zatwierdzającej Propozycję wszystkich OSP z obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej dotyczącą określenia bloków regulacyjnych mocy i częstotliwości (bloków LFC)
W dniu 14 września 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej SO GL).

Tekst SO GL jest dostępny na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1485&from=PL

Na podstawie art. 141 ust. 2 SO GL wszyscy OSP z danego obszaru synchronicznego zobowiązani są do opracowania wspólnej propozycji dotyczącej określenia bloków regulacyjnych mocy i częstotliwości (dalej bloków LFC). Propozycja ta została opracowana i przyjęta przez wszystkich OSP z obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej pod nazwą „Propozycja wszystkich OSP dotycząca określenia bloków LFC dla obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej zgodnie z art. 141 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne, dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej” (dalej „Propozycja”).

PSE S.A., jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przedłożyły powyższy dokument do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (właściwy organ regulacyjny na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej), zgodnie z art. 5 ust.1 SO GL.

W dniu 7 września 2018 r. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.0812.1.6.2018.MDę powyższa Propozycja została zatwierdzona.

Zatwierdzona Propozycja wyznacza bloki LFC, obszary LFC i obszary monitorowania w obszarze synchronicznym Europy kontynentalnej, zorganizowane w celu poprawienia jakości regulacji mocy i częstotliwości oraz efektywności procesu wymiarowania rezerw, a jednocześnie jest zgodna z istniejącymi strefami rynkowymi.

PSE S.A., wykonując obowiązki określone w art. 4 ust. 1 zatwierdzonej Propozycji, ustanowionym w związku z art. 8 ust 1 SO GL, niniejszym publikują treść decyzji Prezesa URE zatwierdzającej Propozycję wraz z załącznikiem zawierającym przedmiotową Propozycję.

Jednocześnie OSP wdrożą przedstawioną propozycję dotyczącą określenia bloków LFC w ciągu jednego miesiąca od zatwierdzenia tej Propozycji. Z uwagi na to, że zawarta w metodyce definicja bloku regulacyjnego odzwierciedla stan faktyczny, w tym definiuje funkcjonujący obecnie blok w którym funkcjonują PSE S.A tj. LFC Blok PSE, a tym samym decyzja nie wpływa na funkcjonowanie PSE S.A. w ramach bloków LFC. W przypadku PSE S.A. wdrożenie będzie związane z wprowadzeniem w życie art. 13 SO GL, w ramach umów bilateralnych dotyczących bloku regulacyjnego LFC Blok PSE, zgodnie z wytycznymi Regulatorów – tj. dostosowanie istniejących umów bilateralnych do wymagań SO GL w odniesieniu do OSP z krajów spoza UE i nie należących do ENTSO-E.