Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE zatwierdzających metody tworzenia wspólnego modelu sieci (ang. Common Grid Model – CGM) na potrzeby wyznaczania długoterminowych zdolności przesyłowych oraz na potrzeby przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa pracy na następny rok oraz na dzień następny i na dzień bieżący

3 sierpnia 2018, 11:58

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE zatwierdzających metody tworzenia wspólnego modelu sieci (ang. Common Grid Model – CGM) na potrzeby wyznaczania długoterminowych zdolności przesyłowych oraz na potrzeby przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa pracy na następny rok oraz na dzień następny i na dzień bieżący
W dniu 17 października 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (dalej: Rozporządzenie 2016/1719), natomiast dnia 14 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej: Rozporządzenie 2017/1485).

Teksty tych rozporządzeń dostępne są na stronach internetowych:

Rozporządzenie 2016/1719:  https://eur-lex.europa.eu/

Rozporządzenie 2017/1485:  https://eur-lex.europa.eu/

Na podstawie art. 18 Rozporządzenia 2016/1719 wszyscy OSP zostali zobowiązani do opracowania propozycji metody dotyczącej tworzenia wspólnego modelu sieci dla długoterminowych przedziałów czasowych. Propozycja ta została opracowana i przyjęta przez wszystkich OSP pod nazwą: „Propozycja wszystkich OSP w sprawie metody tworzenia wspólnego modelu sieci zgodnie z art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2018 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych” (dalej: Metoda CGM v2).

Na podstawie art. 67 ust. 1 i art. 70 Rozporządzenia 2017/1485 wszyscy OSP zostali wspólnie zobowiązani do opracowania propozycji metody dotyczącej tworzenia wspólnego modelu sieci na potrzeby przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa pracy na następny rok oraz na dzień następny i dzień bieżący. Propozycja ta została opracowana i przyjęta przez wszystkich OSP w dniu 12 lutego 2018 r. pod nazwą: „Propozycja wszystkich OSP w sprawie metody dotyczącej wspólnego modelu sieci zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 70 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej” (dalej: Metoda CGM v3).

PSE S.A., jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przedłożyły powyższe dokumenty do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (właściwy organ regulacyjny na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej), zgodnie z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 18 Rozporządzenia 2016/1719 (Metoda CGM v2) oraz art. 5 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 1 i art. 70 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1485 (Metoda CGM v3).

W dniu 13 lipca 2018 r., decyzją DRR.WRE.7128.38.2017.LK, Prezes URE na podstawie art. 4 ust. 6 lit. b) art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2016/1719 zatwierdził Metodę CGM v2.

W dniu 3 lipca 2018 r., decyzją DRR.WRE.7128.10.2018.LK, Prezes URE na podstawie art. 6 ust. 2 lit. , w zw. z art. 67 ust. 1 i art. 70 Rozporządzenia 2017/1485 zatwierdził Metodę CGM v3.

Zatwierdzone metody opisują sposoby tworzenia przez europejskich OSP wspólnych modeli sieci, które będą wykorzystywane odpowiednio:

  1. do wyznaczania długoterminowych zdolności przesyłowych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia 2016/1719 – Metoda CGM v2; oraz
  2. na potrzeby przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa pracy na następny rok oraz na dzień następny i dzień bieżący (art. 67 oraz art. 70 Rozporządzenia 2017/1485) – Metoda CGM v3.

Zatwierdzone metody CGM v2 i CGM v3 zostały przygotowane z uwzględnieniem metody tworzenia wspólnego modelu sieci dla wyznaczania zdolności przesyłowych dla dnia następnego i dnia bieżącego, opracowanej zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, są także wzajemnie spójne.

PSE S.A., wykonując obowiązki określone w art. 24 ust. 1 zatwierdzonej Metody CGM v2, ustanowionym w związku z art. 9 ust 14 Rozporządzenia 2016/1719, oraz w art. 24 ust. 1 zatwierdzonej Metody CGM v3, ustanowionym w związku z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1485, niniejszym publikują treść decyzji Prezesa URE zatwierdzających Metodę CGM v2 oraz Metodę CGM v3, które stanowią załączniki do powyższych decyzji.