Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającej propozycję dotyczącą kluczowych wymogów organizacyjnych, funkcji i zakresów odpowiedzialności dotyczących wymiany danych zgodnie z art. 40 Rozporządzenia (UE) 2017/1485

31 stycznia 2019, 12:08

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającej propozycję dotyczącą kluczowych wymogów organizacyjnych, funkcji i zakresów odpowiedzialności dotyczących wymiany danych zgodnie z art. 40 Rozporządzenia (UE) 2017/1485
W dniu 14 września 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej: Rozporządzenie 2017/1485).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej:https://eur-lex.europa.eu

Na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 6 Rozporządzenia 2017/1485 wszyscy operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do wspólnego opracowania i przedłożenia do krajowych organów regulacyjnych kluczowych wymogów organizacyjnych, funkcji i zakresów odpowiedzialności dotyczących wymiany danych.

PSE S.A. we współpracy z OSP zrzeszonymi w ENTSO-E przygotowały propozycję kluczowych wymogów organizacyjnych, funkcji i zakresów odpowiedzialności dotyczących wymiany danych. Działając zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia 2017/1485, PSE S.A. pismem z dnia 9 marca 2018 r., uzupełnionym pismem z dnia 8 czerwca 2018 r., przedłożyły do Prezesa URE w celu zatwierdzenia dokument „All TSOs’ proposal for the Key Organisational Requirements, Rules and Responsibilities (KORRR) relating to Data Exchange in accordance with Article 40(6) of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a Guideline on Electricity Transmission System” (dalej: Dokument).

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE), pismem z dnia 14 sierpnia 2018 r., (dalej: Wezwanie), wezwał do zmian w Dokumencie. W odpowiedzi, PSE S.A. pismem z dnia 12 października 2018 r., uzupełnionym pismem z dnia 11 grudnia 2018 r., przekazały Dokument uwzględniający zmiany wskazane w Wezwaniu.

W dniu 21 stycznia 2019 r. Prezes URE, zatwierdził kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje i zakresy odpowiedzialności dotyczące wymiany danych.

Dokument definiuje kluczowe role, wymagania i zakresy obowiązków OSP, operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, operatorów zamkniętych systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz znaczących użytkowników sieci, m.in. poprzez określenie ram wymiany danych pomiędzy podmiotami na rynku uczestniczącymi w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego. Określa on również minimalne wymagania w zakresie metod, planowania, formatów i treści wymiany danych. Dzięki temu Dokument przyczynia się do zwiększenia koordynacji, bezpieczeństwa pracy systemu, jakości częstotliwości i efektywnego wykorzystania wzajemnie połączonego systemu i jego zasobów.