Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP w sprawie zatwierdzenia zwolnienia dla polskiego obszaru geograficznego z obowiązku umożliwienia dostawcom usług bilansujących przekazania ich obowiązku dostarczenia mocy bilansującej

3 września 2018, 12:35

Informacja OSP w sprawie zatwierdzenia zwolnienia dla polskiego obszaru geograficznego z obowiązku umożliwienia dostawcom usług bilansujących przekazania ich obowiązku dostarczenia mocy bilansującej
W dniu 7 sierpnia 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) zatwierdził propozycję PSE S.A. zwolnienia dla polskiego obszaru geograficznego z obowiązku umożliwienia dostawcom usług bilansujących przekazywania ich obowiązku dostarczenia mocy bilansującej zgodnie z art. 34 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6 z 28.11.2017, dalej: EB GL).

Zgodnie z art. 34 ust. 1 EB GL, w ramach obszaru geograficznego, na którym miał miejsce zakup mocy bilansującej, OSP umożliwiają dostawcom usług bilansujących przekazywanie ich zobowiązań do dostarczenia mocy bilansującej. Jeden lub kilku OSP, których to dotyczy, mogą zaproponować zwolnienie z tego obowiązku, jeżeli okresy zakontraktowania dla mocy bilansującej zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b) EB GL (krótkoterminowe), są bezwzględnie krótsze niż jeden tydzień.

Mając na uwadze art. 34 ust. 5 EB GL PSE S.A. niniejszym wyjaśniają przyczyny wystąpienia do Prezesa URE z propozycją w sprawie przedmiotowego zwolnienia:

Art. 2 pkt 5) EB GL definiuje „moc bilansującą” jako wolumen rezerwy mocy, na którego utrzymanie zgodził się dostawca usług bilansujących oraz w odniesieniu do którego dostawca usług bilansujących zgodził się złożyć OSP oferty na odpowiedni wolumen energii bilansującej przez cały okres obowiązywania umowy.

PSE S.A. aktualnie nie pozyskują żadnych usług, które zobowiązują dostawców usług bilansujących do utrzymywania mocy bilansującej i jej oferowania w postaci ofert bilansujących. Składanie ofert bilansujących przez dostawców usług bilansujących, z wyłączeniem aktywnej strony popytowej, jest obowiązkowe, na podstawie pkt. 3.1.2.2 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, jednak OSP nie wymaga zgłaszania określonego wolumenu ofert. Z kolei zgłaszanie ofert bilansujących przez aktywną stronę popytową jest dobrowolne, ale nie wiąże się z pozyskiwaniem żadnych usług ani z płatnościami ze strony OSP. W związku z tym OSP nie pozyskuje z wyprzedzeniem od dostawców usług bilansujących żadnych dodatkowych usług związanych z obowiązkiem składania określonego wolumenu ofert bilansujących.

Z uwagi na powyższe, PSE S.A. jako wyznaczony na terenie Polski operator systemu przesyłowego, nie pozyskują usług mocy bilansującej w rozumieniu EB GL, w związku z czym brak jest uzasadnienia dla umożliwienia dostawcom usług bilansujących przekazywania ich obowiązku dostarczenia mocy bilansującej zgodnie z art. 34 EB GL.

Ponieważ PSE S.A. nie pozyskują mocy bilansującej w rozumieniu EB GL i nie prowadzą jej wymiany z innymi operatorami systemów przesyłowych, przedmiotowe zwolnienie nie niesie negatywnych skutków dla dostawców usług bilansujących ani dla podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie w kraju i za granicą.