Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji Projektu Zaktualizowanych Wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego

1 lutego 2024, 16:10

Informacja OSP z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji Projektu Zaktualizowanych Wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego

Na podstawie art. 5 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (dalej NC HVDC), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją znak DRE.WOSE.7128.384.4.2018.2019.ZJ z dnia 20 marca 2019 r. zatwierdził opracowane przez PSE S.A. wymogi ogólnego stosowania wynikające z NC HVDC. Przedmiotowa decyzja dostępna jest na stronie PSE S.A. pod linkiem: Decyzja Prezesa URE nr DRE.WOSE.7128.384.4.2018.2019.ZJ

Zgodnie z art. 9ga ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), na OSP został nałożony obowiązek opracowania wymogów ogólnego stosowania, o których mowa w NC HVDC, do opracowania których zobowiązani są OSP i właściwi operatorzy systemu.

Ponadto, na podstawie art. 5 ust. 7 NC HVDC istnieje możliwość zmian wymogów lub metod przewidzianych i zatwierdzonych na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 NC HVDC.

Realizując powyższe przepisy, PSE S.A. jako OSP na terenie RP opracowały projekt zaktualizowanych wymogów ogólnego stosowania wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (dalej: „Projekt Wymogów Ogólnego Stosowania NC HVDC”), który został zamieszczony na stronie internetowej OSP niniejszą informacją.

Mając na uwadze zasady opisane w art. 5 ust. 3-8 NC HVDC, w celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości, spełnienia wymogu konsultacji z właściwymi OSD oraz możliwość zgłoszenia uzasadnionych oczekiwań zainteresowanych stron, OSP przeprowadza proces konsultacji Projektu Wymogów Ogólnego Stosowania NC HVDC, polegający na zapewnieniu publicznego dostępu do tego projektu, oraz umożliwieniu zgłaszania uwag do tego projektu przez użytkowników systemu w terminie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 1 marca 2024 r.

Prosimy o zgłaszanie uwag do Projektu Wymogów Ogólnego Stosowania NC HVDC na adres poczty elektronicznej kodeksy.przylaczeniowe@pse.pl w ww. terminie w wersji edytowalnej na Formularzu zgłoszeniowym, dołączonym do niniejszej informacji.

Jednocześnie prosimy również o przesłanie Formularza podpisanego zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi. Jednocześnie zastrzegamy, iż uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie, bądź też w innej formie, mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informujemy, iż OSP po zakończeniu okresu przewidzianego na konsultacje publiczne przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Zaktualizowane wymogi ogólnego stosowania NC HVDC wraz z raportem z procesu konsultacji.