Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Inkorporacja Spółek Obszarowych w Grupie Kapitałowej PSE

30 czerwca 2014, 00:00

Inkorporacja Spółek Obszarowych w Grupie Kapitałowej PSE
30 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie, jako Spółką przejmującą, a PSE – Centrum S.A., PSE – Północ S.A., PSE – Południe S.A., PSE – Zachód S.A. oraz PSE – Wschód S.A., jako spółkami przejmowanymi.

W efekcie inkorporacji, zadania realizowane dotychczas przez Spółki Obszarowe, z dniem 1 lipca 2014 r., przejmą Oddziały PSE SA – w Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Radomiu.

Proces inkorporacji Spółek Obszarowych jest ważnym elementem realizacji strategii biznesowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych, zdefiniowanym w ramach celu I: Poprawa efektywności działania Spółki. Głównym jego zamierzeniem jest optymalizacja funkcjonowania Grupy Kapitałowej poprzez koncentrację i maksymalne ujednolicenie organizacji, pozwalające na doskonalenie procesów oraz zwiększanie efektywności działania Spółki.

Inkorporacja Spółek Obszarowych wiąże się z wdrożeniem uproszczonej struktury zarządczej wraz ze wskazaniem jednolitego właścicielstwa danego obszaru funkcjonalnego w skali Centrali i Oddziałów Spółki, oraz z osiągnięciem efektów synergii w nowym modelu organizacyjnym. Usprawni to proces podejmowania decyzji oraz spowoduje, że będzie on bardziej jednolity i spójny w  przekroju całej Spółki. Konsolidacja Spółek Obszarowych zwiększy efektywność procesów realizowanych w GK PSE na skutek ich standaryzacji, uproszczenia i skrócenia ścieżek decyzyjnych.

Połączenie PSE S.A. ze spółkami obszarowymi to ostatni etap realizacji projektu, którego celem jest optymalizacja funkcjonowania naszej Grupy Kapitałowej. Był to proces długi – trwający nieprzerwanie od 2011 roku - i skomplikowany zarówno pod względem organizacyjnym, jak i kadrowym. Chcę podkreślić, że osiągnięcie konsensusu i wypracowanie satysfakcjonującego modelu organizacji było możliwe dzięki profesjonalnemu podejściu i postawie Zarządów Spółek Obszarowych, aktywnej i odpowiedzialnej postawie organizacji związkowych a przede wszystkim zaangażowaniu wielu Pracowników Grupy Kapitałowej PSE. W wyniku wielomiesięcznych negocjacji wypracowane zostały takie rozwiązania, które nie tylko zabezpieczają interesy Polskich Sieci Elektroenergetycznych, ale również pozostają w równowadze z interesami wszystkich Pracowników - podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE S.A.

Przed sądową rejestracją połączenia, w procesie inkorporacji uzyskane zostały zarówno wszystkie wymagane zgody korporacyjne, jak i zawarte zostało porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi w grupie Kapitałowej PSE.

W stosunku do pracowników Spółek Obszarowych podlegających Inkorporacji zastosowanie znajdzie mechanizm gwarancyjny określony w art. 23' Kodeksu Pracy, który obejmuje:

  • gwarancje z zakresie trwałości stosunków pracy (wstąpienia nowego podmiotu tzw. pracodawcy przejmującego do istniejących stosunków pracy oraz zakazu wypowiadania umów o pracę z powodu przeprowadzonych zmian organizacyjnych),
  • gwarancje w zakresie treści stosunków pracy,
  • gwarancje realizacji zobowiązań tzw. pracodawcy dotychczasowego wobec pracowników.

Gwarancje te w pełni chronią interesy pracowników Spółek Obszarowych oraz pozwalają na dalszą, niezakłóconą pracę, na  takich samych warunkach jak przed inkorporacją.