Powrót

Instrukcje pracy systemów połączonych

28 lipca 2006, 00:00

Instrukcje pracy systemów połączonych
W nawiązaniu do poprzedniego listu z dnia 1 czerwca 2005 roku, dostępnego na stronie PSE-Operator, dotyczącego opublikowania przez UCTE pierwszych części Instrukcji pracy systemów połączonych (ang. Operation Handbook) niniejszym pragnę Państwa poinformować o postępie w pracach nad tzw. pakietem bezpieczeństwa UCTE.

Na projekt pakietu bezpieczeństwa składają się trzy zasadnicze elementy: Wielostronna Umowa Operatorska (ang. Multilateral Agrement, MLA), Instrukcja pracy systemów połączonych UCTE (ang. UCTE Operation Handbook, UCTE OH) oraz proces kontroli wypełniania zapisów UCTE OH przez operatorów systemów przesyłowych, pracujących synchronicznie w ramach UCTE (ang. Compliance Monitoring and Enforcement Proces s, CMEP).

Wielostronna Umowa Międzyoperatorska weszła w życie z dniem I lipca 2005 roku, a Instrukcja pracy systemów połączonych UCTE stanowi Załącznik do tej umowy.

W maju 2006 roku Komitet Sterujący UCTE zatwierdził kolejne części Instrukcji, obejmujące następujące tematy:

Temat 4 - Skoordynowane planowanie operacyjne (ang. Policy 4 - Coordinated Operational Planning),

Załącznik 4 - Skoordynowane planowanie operacyjne (ang. Appendix 4 - Coordinated Operational Planning),

Temat 5 - Praca w warunkach zakłóceniowych (ang. Policy 5 - Emergency Operations),

Temat 6 - Infrastruktura komunikacyjna (ang. Policy 6 - Communication Infrastructure),

Temat 7 - Wymiana danych (ang. Policy 7 - Data Exchanges),

Powyższe części uzupełniają załącznik do wielostronnej umowy międzyoperatorskiej. Na stronie http://www.pse.pl publikujemy wszystkie dotychczas zatwierdzone części Instrukcji - w języku angielskim oraz ich wersję polską.

Obecnie trwają prace nad ostatnią częścią Instrukcji:

Temat 8 - Szkolenie służb dyspozytorskich (ang. Policy 8 - Operational Training)

Równolegle rozpoczął się proces kontroli wypełniania zapisów Instrukcji pracy systemów połączonych - ang. Compliance Monitoring and Enforcement Process, który jest trzecim ze wspomnianych elementów pakietu bezpieczeństwa. Polega on na samoocenie zgodności stosowanych zasad technicznych i procedur z zapisami Instrukcji, dokonywanej przez operatorów systemów przesyłowych. W obecnej początkowej fazie wdrażania procesu kontroli obowiązkowa samoocena dotyczy tylko bezpieczeństwa operacyjnego. Wypełnienie wymagań w zakresie regulacji mocy i częstotliwości oraz procesu planowania i rozliczania tymczasowo nie podlega obligatoryjnej samoocenie.

PSE-Operator S.A. jako członek UCTE i sygnatariusz Wielostronnej Umowy Operatorskiej zobowiązany jest do wypełniania wymagań technicznych zawartych w Instrukcji pracy systemów połączonych UCTE.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU
Stefania Kasprzyk