Powrót

Interwencyjna rezerwa zimna - rozstrzygniecie przetargu PSE

23 grudnia 2013, 00:00

Interwencyjna rezerwa zimna - rozstrzygniecie przetargu PSE
454 MW mocy z dwóch bloków Zespołu Elektrowni Dolan Odra - to pierwsza część interwencyjnej rezerwy zimnej pozyskanej przez Operatora Systemu Przesyłowego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, opublikowanego 6 czerwca 2013 roku.

Uchwałę o zatwierdzeniu wyników przetargu na zakup usługi interwencyjnej rezerwy zimnej Zarząd PSE podjął 18 grudnia 2013 roku.

Do przetargu przystąpiły trzy podmioty, ale ze względów formalnych dopuszczeni zostali tylko dwaj oferenci. Po przeprowadzeniu wnikliwych analiz ofert złożonych 7 października 2013 oraz analizy kosztowej uwzględniającej konieczność ochrony odbiorców przed wzrostem stawek opłat przesyłowych, podjęta została decyzja o przyjęciu najkorzystniejszej oferty tylko w jednej z czterech części zamówienia, tj. w przedziale mocy 200 – 460. Dla pozostałych trzech części przetarg został unieważniony. Dzięki takiej decyzji OSP już teraz pozyska 454 MW mocy, która będzie w jego dyspozycji od 2016 roku przez okres dwóch lub czterech lat, zależnie od sytuacji bilansowej w KSE. Moc ta będzie pochodzić z dwóch bloków Zespołu Elektrowni Dolna Odra.

Opracowany bilans mocy KSE do 2020 r. wykazał, że od roku 2016 mogą zaistnieć trudności w  pokryciu zapotrzebowania na moc przez krajowe jednostki wytwórcze. Głównym tego powodem jest niewystarczający zakres budowy nowych źródeł wytwórczych niezbędnych do  pokrycia krajowego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, w warunkach rosnącego zapotrzebowania i konieczności wycofywania z eksploatacji starych jednostek wytwórczych. – podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE.

Obawy o możliwości sprostania KSE szczytowemu zapotrzebowaniu na moc w  najbliższych latach potwierdza opublikowane przez Ministerstwo Gospodarki w sierpniu br. „Sprawozdanie z  wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od 1 stycznia 2011 do  31  grudnia 2012 roku”, w którym zawarta jest m.in. prognoza i ocena możliwości pokrycia krajowego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną do 2030 roku.

Dlatego też, aby ewentualne trudności w pokryciu zapotrzebowania na moc zminimalizować, przez cały czas są poszukiwane dodatkowe narzędzia i usługi pozwalających na poprawę krajowego bilansu mocy. Jednym z takich mechanizmów ma być „Interwencyjna rezerwa zimna”. Zostanie ona utworzona z jednostek wytwórczych przewidzianych pierwotnie do wycofania z eksploatacji do roku 2016 ze względu na zaostrzające się normy emisji zanieczyszczeń. Jednostki te byłyby uruchamiane na polecenie Operatora wyłącznie w okresach deficytu mocy.

Szczególnie ważne jest zbilansowanie zasobów systemowych przy zachowaniu odpowiedniej rezerwy mocy w tym czasie, kiedy występuje największe zapotrzebowanie na energię elektryczną.- dodaje Prezes Henryk Majchrzak.

Prognozy bilansów mocy w KSE wskazują, że niezbędna dla OSP moc źródeł, świadczących usługę interwencyjnej rezerwy zimnej to ok.1000 MW, dlatego Zarząd PSE podjął decyzję o  ogłoszeniu kolejnego przetargu na zakup pozostałej części mocy, tym razem w trybie nieograniczonym. Uruchomienie postępowania przetargowego planowane jest na przełom roku 2013 i 2014, a  jego rozstrzygnięcie powinno nastąpić w pierwszym kwartale przyszłego roku.