Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Kolejne zadania z Projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska – Litwa zostały zrealizowane!

11 września 2015, 00:00

Kolejne zadania z Projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska – Litwa zostały zrealizowane!
11 września 2015 roku, z udziałem Pana Jerzego Witolda Pietrewicza – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, zarządu PSE oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji, na terenie stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Ostrołęka, odbyła się uroczystość przekazania do eksploatacji dwóch obiektów infrastruktury przesyłowej: zmodernizowanej i rozbudowanej SE Ostrołęka oraz nowo wybudowanej SE Stanisławów. Obie inwestycje zostały zrealizowane w ramach Projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska – Litwa.

Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV kV Ostrołęka, jest zlokalizowana przy Elektrowni Ostrołęka. Wybudowana i uruchomiona w 1972 r. stacja była połączona z Krajową Siecią Przesyłową liniami 220 kV, nie  była natomiast przystosowania do pracy na napięciu 400 kV.

Rozbudowa stacji realizowana była w ramach projektu „Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa”. Zadanie inwestycyjne obejmowało w pierwszym etapie budowę nowej rozdzielni GIS 110 kV, demontaż istniejącej napowietrznej rozdzielni 110 kV, a na uwolnionym terenie - budowę nowoczesnej rozdzielni GIS 400 kV.

Stacja 400/220/110 kV Ostrołęka umożliwi wyprowadzenie mocy z Elektrowni Ostrołęka na poziomie napięcia 400 kV, zapewni przesył energii elektrycznej na wschód w kierunku Białegostoku oraz na  północ w kierunku Ełku. Nowa rozdzielnia 400 kV w SE Ostrołęka będzie stanowić nowy węzeł o istotnym znaczeniu dla KSE wspomagając transfer energii z Litwy – podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Rozdzielnia 400 kV w stacji Ostrołęka jest czwartą w kraju rozdzielnią w technologii GIS pracującą na  napięciu 400 kV. Dotychczasowe, wcześniejsze instalacje były umiejscawiane w dwóch stacjach zlokalizowanych przy elektrowniach: na SE Pątnów i SE Łagisza oraz na stacji Ołtarzew, która została wybudowana również w ramach projektu Polska Litwa.

Realizacja inwestycji - od momentu podpisania umowy z Wykonawcą do uruchomienia stacji – trwała 35  miesięcy.

Koszt rozbudowy i modernizacji SE Ostrołęka w zakresie projektu Polska-Litwa wraz z dostawą ATR to  ok.  190 mln zł (netto), a kwota unijnego dofinansowania tych prac wynosi ok. 94,9 mln zł.

Stacja elektroenergetyczna 400 kV Stanisławów jest nową napowietrzną stacją, wybudowaną w ramach projektu „Budowy mostu elektroenergetycznego Polska – Litwa”.

Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę nowej stacji oraz wprowadzeń liniowych 400 kV. Stacja stanowi nowy węzeł o znaczeniu systemowym, który łączy nowo wybudowaną linię 400 kV relacji Miłosna – Siedlce Ujrzanów z istniejącą linią 400 kV Miłosna – Narew, a w przyszłości, po wybudowaniu nowej linii 400 kV, stacja Stanisławów zostanie połączona ze stacją 400/220/110kV Ostrołęka.

Stacja 400kV Stanisławów zapewni przesył energii elektrycznej na wschód w kierunku Białegostoku i Siedlec Ujrzanowa oraz na północ w kierunku Ostrołęki (po wybudowaniu nowej linii 400 kV). Rozdzielnia 400 kV SE Stanisławów stanowi nowy węzeł o istotnym znaczeniu dla KSE w tym także dla przyłączenia odnawialnych źródeł energii.

Stacja ta powstała również dla zabezpieczenia potrzeb przedsiębiorstw dystrybucji energii elektrycznej, w  zakresie nowych punktów poboru energii elektrycznej z sieci przesyłowej NN. Znacznie zmniejszy ona ograniczenia przepływowe w sieci najwyższych napięć –podkreśla Prezes PSE.

Realizacja inwestycji - od momentu podpisania umowy z Wykonawcą do przejęcia stacji do eksploatacji – trwała 35 miesięcy. Koszt wybudowania SE Stanisławów to ok. 59 mln zł (netto), zaś kwota dofinansowania wynosi ok.  33,55  mln zł.

Realizację obu tych zadań inwestycyjnych, w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, powierzono ELTEL Networks Energetyka S.A. – firmie doświadczonej w zakresie budownictwa elektroenergetycznego.

Obie stacje przesyłowe to ważne dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego obiekty. Ich znaczenie ma  zarówno wymiar krajowy, jak i regionalny - poprzez wzmocnienie i rozbudowę sieci przesyłowej na tym obszarze zapewniona zostanie poprawa i niezawodność zasilania odbiorców energii elektrycznej w  centralnych i północno – wschodnich obszarach Polski – powiedział Jerzy Witold Pietrewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Należy tez uwzględnić podniesienie atrakcyjności centralnych i  północnowschodnich regionów kraju dla inwestorów, którzy działalność gospodarcza wymaga stabilności zasilania – podkreślił Minister Pietrewicz.

POŁĄCZENIE POLSKA – LITWA

W ramach budowy połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa, po stronie polskiej w perspektywie do  końca 2015 roku zostanie zrealizowanych 11 zadań inwestycyjnych. Obejmują one budowę:

 • 4 linii elektroenergetyczne 400 kV, oraz
 • 7 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć

Łączną wartość wszystkich inwestycji wchodzących w skład Połączenie elektroenergetycznego Polska – Litwa wynosi ok. 1,8 mld zł

Jednym z celów projektu jest rozszerzenie udziału Krajów Bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) w europejskim rynku energii elektrycznej.

W wymiarze krajowym, realizacja projektu przyczyni się jednocześnie do poprawy warunków pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zwiększenia zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych

Projekt Polska – Litwa jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2007-2013, w ramach Priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, Działanie 10.1. Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego.

Szacunkowe unijne dofinansowanie całego projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa to  ok.  868 mln zł.

Dotychczas zostały zrealizowane następujące zadania:

 • Budowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Ołtarzew – uroczyste otwarcie kwiecień 2014
 • Budowa stacji elektroenergetycznej 400 kV Łomża – uroczyste otwarcie kwiecień 2015
 • Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Narew - uroczyste otwarcie kwiecień 2015
 • Budowa linii 400 kV Narew –Ostrołęka - uroczyste otwarcie kwiecień 2015
 • Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Siedlce – uroczyste otwarcie lipiec 2015
 • Budowa linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów - uroczyste otwarcie lipiec 2015
 • Budowa stacji 400/110 kV Stanisławów – uroczyste otwarcie wrzesień 2015
 • Rozbudowa stacji 220/110 Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV – uroczyste otwarcie wrzesień 2015

Zadania w trakcie realizacji (na końcowym etapie):

 • Budowa stacji Ełk Bis
 • Budowa linii 400 kV Ełk Bis – Łomża
 • Budowa linii 400 kV Ełk - Granica RP (kierunek Alytus)

Następny odcinek liniowy 400 kV Ełk Bis – Łomża oraz SE Ełk Bis– planowane przejęcie do  eksploatacji październik 2015 r.

Zakończenie realizacji transgranicznego odcinka Projektu Polska Litwa - budowy linii 400 kV Ełk Bis – Granica RP – planowane jest w IV kwartale 2015 r.