Powrót

Komunikat OSP w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie: Zmian nr 6/2022 Warunków Dotyczących Bilansowania oraz Karty aktualizacji nr CK/17/2022 IRiESP - Korzystanie

21 lipca 2022, 13:12

Komunikat OSP w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie: Zmian nr 6/2022 Warunków Dotyczących Bilansowania oraz Karty aktualizacji nr CK/17/2022 IRiESP - Korzystanie

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektów:

  1. Zmian nr 6/2022 Warunków Dotyczących Bilansowania;
  2. Karty aktualizacji nr CK/17/2022 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci,

w dniu 1 lipca 2022 r. OSP zakończył proces konsultacji ww. dokumentów.

 

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia:

  1. zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 4 lit. c) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017, str. 6, z późn. zm.) oraz pkt IV.2.5.d) Warunków Dotyczących Bilansowania, Zmiany nr 6/2022 Warunków Dotyczących Bilansowania opracowane po przeprowadzonym procesie konsultacji, wraz z raportem z tych konsultacji;
  2. zgodnie z postanowieniami art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) oraz pkt I.D.2.6 e) IRiESP - Część ogólna, Kartę aktualizacji nr CK/17/2022 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, opracowaną po przeprowadzonym procesie konsultacji, wraz z raportem z tych konsultacji.

Zmiany nr 6/2022 Warunków Dotyczących Bilansowania i Karta aktualizacji nr CK/17/2022 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, po przeprowadzonym procesie konsultacji oraz raporty z procesu konsultacji projektów ww. dokumentów, zostały w dacie publikacji niniejszego komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej OSP, w zakładce "Dokumenty".