Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Konsultacje projektu Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025.

16 lipca 2015, 00:00

Konsultacje projektu Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025.
13 lipca 2015 roku PSE S.A. udostępniły do konsultacji z zainteresowanymi stronami projekt Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025. Projekt planu rozwoju został opracowany zgodnie przepisami i wymaganiami określonymi w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z września 2013 roku.W dniu 11 września 2013 r. dokonana została zmiana ustawy Prawo energetyczne. Nadała ona nowe brzmienie, między innymi, przepisom określającym tryb oraz kryteria przygotowywania planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię. Zgodnie z tą ustawą PSE S.A. zostały zobowiązane do opracowania do 10 września 2015 roku planu rozwoju w brzmieniu nadanym ustawą.
 
Ustawa określa również zobowiązania dla operatorów systemów w zakresie wymaganej treści dokumentu. Najistotniejsze z nich to obowiązek przeprowadzenia konsultacji planów rozwoju z zainteresowanymi stronami, określenie potrzeb rozbudowy sieci przesyłowej w horyzoncie 10-cio letnim oraz , m.in., zawarcie w planach rozwoju zobowiązań PSE S.A. wynikających z zawartych umów o przyłączenie oraz wydanych warunków przyłączenia.
 
Określenie potrzeb rozwoju sieci przesyłowej wykonano opierając się na analizach prognostycznych wzrostu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, planowanym rozwoju sektora wytwórczego oraz analizach sieciowych. Proces przyłączania nowych urządzeń i instalacji do sieci elektroenergetycznej jest realizowany również na podstawie zapisów ustawy Prawo energetyczne. Należy podkreślić, że PSE S.A. są zobowiązane do wydania warunków przyłączenia, a następnie do zawarcia umowy o przyłączenie, jeżeli spełnione są wymagania określone w ustawie. Dalsza realizacja projektów budowy nowych źródeł wytwórczych jest uzależniona od decyzji poszczególnych inwestorów.
 
Projekt Planu frozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025 przedłożony do konsultacji zawiera, m.in., listę inwestycji sieciowych planowanych do realizacji oraz ocenę bilansu mocy w Polsce na najbliższe 10 lat, w tym wykonaną przez PSE S.A. analizę stanu zaawansowania projektów realizowanych w sektorze wytwórczym. Z oceny wynika, że do 2025 roku w kraju powinny powstać nowe systemowe źródła wytwórcze o mocy rzędu 8-8,5 tys. MW, z czego aktualnie budowanych jest już ok. 6 tys. MW. W ocenie bilansowej PSE S.A. nie wskazują, które projekty powinny pokryć dodatkowe 2-2,5 tys. MW,  ale należy mieć na uwadze, że potencjał wszystkich systemowych źródeł wytwórczych ujętych w planie do 2025 roku, zgodnie z najbardziej aktualnymi zgłoszeniami inwestorów oraz łącznie z obecnie budowanymi źródłami, wynosi ok. 13 tys. MW.